Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia - Rejon nr 1,2,11,12

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zimowe dróg polegające na odśnieżaniu całej szerokości drogi w niekorzystnych warunkach atmosferycznych w systemie wielozmianowym we wszystkie dni tygodnia - natychmiastowe interwencje w celu utrzymania przejezdności drogi oraz zwalczanie śliskości – gołoledzi materiałem przeciwpoślizgowym dopuszczonym do stosowania na poszczególnych drogach. Zamówienie podzielone jest na 4 części: CZĘŚĆ Nr 1 - REJON NR 1 obejmująca miejscowości: Majkowice, Bogucice, Zatoka, Ostrów Szlachecki Kładka wisząca nad rzeką Rabą (odśnieżanie od strony Majkowic), długość odśnieżania 118 mb, szer.2,11 m CZĘŚĆ Nr 2 - REJON NR 2 obejmująca miejscowości: Krzyżanowice, Gawłów, Słomka CZĘŚĆ Nr 3 - REJON NR 11 obejmująca miejscowości: Proszówki, Baczków, kładka wisząca nad rzeką Rabą, długość odśnieżania 90 mb, szer. 1,00m; CZĘŚĆ Nr 4 - REJON NR 12 obejmująca miejscowości: Nieszkowice Wielkie, Wola Nieszkowska, Nieprześnia, Zawada. 2. Prognozowane ilości godzin odśnieżania dróg i długości odśnieżania kładek w okresie trwania umowy dla danej części są wartościami szacunkowym i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do zlecenia usługi w podanych ilości. Zamawiający informuje, że rozliczenia z wykonawcą dokonywane będą według faktycznie wykonanych usług - ilości godzin odśnieżania dróg i długości odśnieżania kładek. Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia ilości godzin odśnieżania drogi i długości odśnieżania kładek. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian ilościowych godzin i metrów bieżących kładek z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art.34 ust 5 Pzp., tj. dopuszcza możliwość zwiększenia (ilości godzin i metrów bieżących) do 50 % zamówienia podstawowego. W tabeli w pkt. 3.1.1 SIWZ podano prognozowaną liczbę godzin i ilości metrów zamówienia podstawowego. W przypadku zastosowania prawa opcji ilości te mogą wzrosnąć do 50 % maksymalnie. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji od wystąpienia ekstremalnych warunków atmosferycznych. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego z którego może ale nie musi skorzystać. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania jednostki sprzętowej. Przez jednostkę sprzętową Zamawiający rozumie samochód, ciągnik lub inny pojazd samobieżny wyposażony w pług lemieszowy i rozrzutnik do materiału uszorstniającego lub pojazdy oddzielnie wyposażone w pług lemieszowy i oddzielnie w rozrzutnik, przy czym Zamawiający zastrzega że w przypadku konieczności wykonania akcji w zakresie odśnieżania i posypywania równocześnie, Zamawiający uzna jedynie ilość godzin obejmującą przejazd jedną jednostką sprzętową. Gotowość podjęcia interwencji: natychmiastowa. Pełne zabezpieczenie odpowiedniej ilości materiału do posypki wystarczającej na cały sezon zimowy jest w gestii Wykonawcy. 5. Osoby upoważnione przez zamawiającego tj. Sołtys lub Radny będą każdorazowo potwierdzać ilość godzin pracy. Potwierdzenia będą dokonywane w tzw. raportach dnia, które potwierdzą że zlecone prace zostały wykonane zgodnie z zamówieniem. Do ilości godzin podawanej do rozliczenia przez Wykonawcę, nie można doliczać czasu przeznaczonego na dojazd sprzętu do miejsca wykonywania usługi. Kierownik Wydziału Budownictwa lub Inspektor ds. drogownictwa będzie nadzorować odśnieżanie oraz posypywanie dróg. Dokumentacja rozliczeniowa wykonanej pracy (tzw. raport dnia), potwierdzona przez osobę upoważnioną (Sołtys lub Radny) ma być przedstawiona Zamawiającemu raz w tygodniu celem weryfikacji wykonanej pracy. Szczegółową specyfikację zimowego utrzymania dróg opisuje Załącznik Nr 4 Standardy utrzymania zimowego dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bochnia. Obowiązek wynikający z art. 8a ustawy Pzp, dotyczący informacji RODO został opisany w rozdziale III SIWZ pkt. 3.3

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kazimierza Wielkiego 26
Bochnia 32-700
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 26
Bochnia 32-700
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się