Opracowanie dokumentacji technicznych na potrzeby Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019-2024: Zadanie nr 1 – Opracowanie dokumentacji technicznej dot. przebudowy ulicy Lawendowej. Zadanie nr 2 – Opracowanie dokumentacji technicznej dot. budowy oświetlenia osiedla Przy Lesie.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dotyczącej opracowania dokumentacji technicznej na potrzeby Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019-2024.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania:
1) Zadanie nr 1 – Opracowanie dokumentacji technicznej dot. przebudowy ulicy Lawendowej.
2) Zadanie nr 2 – Opracowanie dokumentacji technicznej dot. budowy oświetlenia osiedla Przy Lesie.
3. Wymagania stawiane Wykonawcy przez Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dla wszystkich części:
1) Dokumentacja winna spełniać warunki określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego odpowiednio dla terenu objętego opracowaniem: Opracowanie dokumentacji technicznej dot. przebudowy ulicy Lawendowej „Przy Lesie” – Uchwała XII/159/07, Opracowanie dokumentacji technicznej dot. budowy oświetlenia osiedla Przy Lesie „Przy Lesie – Uchwała nr XII/159/07.
2) Zaleca się, by Wykonawca przeprowadził szczegółową wizję lokalną celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy oraz opracowania dokumentacji. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
3) Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca wystąpi do ZIM w Słupsku o szczegółowe warunki techniczne do opracowania dokumentacji projektowej i ustali z Zamawiającym założenia wyjściowe.
4) Wykonawca uzyska aktualną mapę do celów projektowych.
5) Projektant w terminie 45 dni (dla Zadania nr 1) oraz 30 dni (dla Zadania nr 2) od zawarcia umowy musi przedstawić Zamawiającemu wstępną koncepcję rozwiązań projektowych. Koncepcja po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego będzie stanowić przedmiot konsultacji społecznych oraz podstawę dla Wykonawcy do kontynuowania dalszych prac projektowych.
6) Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej Projektant zobowiązany będzie do uczestnictwa w jednym spotkaniu w ramach konsultacji społecznych, w których przedstawi i omówi przyjęte w koncepcji rozwiązania projektowe i materiałowe oraz udzieli odpowiedzi na zadawane przez uczestników spotkania pytania.
7) W ramach Zamówienia Wykonawca uzyska na rzecz i w imieniu Zamawiającego wszelkie wymagane prawem zgody, opinie i decyzje umożliwiające złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę. Oryginały ww. dokumentów Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z dokumentacją.
8) Dokumentację projektową projektant zobowiązuje się dostarczyć w wersji elektronicznej edytowalnej na płytach CD/DVD, w formacie pdf, dwg lub dgn - projekt oraz pdf, docx, xls, ath – w przypadku opisów i pozostałych materiałów oraz w formie papierowej, w ilości:
a) Mapa do celów projektowych – 1 egz.
b) Projekt budowlany – 5 egz.
c) Projekt wykonawczy – 5 egz.
d) Kosztorys inwestorski – 2 egz.
e) Przedmiar robót i Kosztorys ofertowy – po 2 egz.
f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – 2 kpl.
g) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego – 5 egz.
h) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Wszystkie egzemplarze projektu musza być opatrzone podpisami i oświadczeniami, które wymaga Prawo Budowlane.
9) Dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129); rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszów prac projektowych oraz planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych koszów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389), oraz innymi obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
10) Opracowana dokumentacja projektowa wraz z Kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót/ kosztorysem ofertowym oraz STWiORB, niezbędna do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, posłuży do opisania przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego każdej części.
11) Opisywanie w wykonywanej dokumentacji projektowej rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz sformułowania, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując równocześnie na minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz sformułowań, które mogłyby utrudnić uczciwą konkurencję, Wykonawca powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia.
12) Wykonawca na bieżąco z Zamawiającym będzie uzgadniał zastosowanie rozwiązań projektowych w ramach przedmiotu zamówienia danej części, zwłaszcza w zakresie istotnych elementów mających wpływ na koszty związane z realizacją robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację.
13) Dokumentacje powinny zawierać opis materiałów i rozwiązań projektowych za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
14) Uzupełnienia, korekty lub wyjaśnienia dotyczące dokumentacji projektowych, będących przedmiotem niniejszego zamówienia zgłoszone przez Zamawiającego i uczestników postępowania na wykonanie robót budowlanych, Wykonawca wykona nieodpłatnie w ramach zawartej umowy – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
5. Organizacja prac podczas wykonywania przedmiotu zamówienia winna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewniać prawidłowe wykonanie usługi.
6. Wykonawca zobowiązuje się do starannego, należytego i terminowego wykonywania wymaganych prac i obowiązków w oparciu o przepisy prawne i normy obowiązujące w zakresie przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę(-ów) osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, nie przewiduje również wymagań, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a Ustawy. Art. 29 ust. 3a Ustawy dotyczy relacji między wykonawcą/podwykonawcą a pracownikami, zatrudnionymi do realizacji zamówienia. Zastosowanie obowiązku zatrudnienia osób na umowę o pracę nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), np. wykonujących czynności projektantów, kierowników budów, kierowników robót i inspektorów nadzoru, będących samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działającymi samodzielnie.
8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na dokumentację techniczną stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia (w ramach każdego zadania) na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od dnia odbioru końcowego każdego zadania objętego niniejszym zamówieniem.
Okres gwarancji na wykonane zamówienie stanowi jedno z kryterium oceny ofert o wadze punktowej 40 i będzie oceniany zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 20 SIWZ.
9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi na dokumentację techniczną stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia (w ramach każdego zadania) na okres 48 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego każdego zadania objętego niniejszym zamówieniem.
10. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia wskazano we wzorach umów, stanowiących Załączniki nr 8A i 8B do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Przemysłowa 73
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
Przemysłowa 73
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się