DOSTAWY GLINY I MIESZANKI PIASKOWO-ŻWIROWEJ

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są:
a) Część nr 1 – sukcesywne dostawy gliny do wykonania warstwy mineralnej na skarpach kwatery B2 w łącznej ilości 4.000 Mg +/- 20 Mg za pomocą samochodów samowyładowczych. Rozładunek odbywać się będzie w godz. 8:00-15:00 (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy).
Dla potrzeb zamówienia pojęcie Glina (przedmiot dostaw) oznacza grunty średnio spoiste i zwięzłe spoiste w rozumieniu normy PN-B-02480. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia gliny o parametrach określonych w ww. normie o parametrach określonych wyłącznie dla glin piaszczystych, gliny, glin piaszczystych zwięzłych i glin zwięzłych. Dostarczenie Gliny o innych parametrach stanowi nienależyte wykonanie dostawy. Glina taka jest gliną wadliwą co do jakości. Zamawiający uprawniony jest do nie objęcia adresowanymi do Wykonawcy zamówieniami ilości Gliny wskazanej jako maksymalna, w takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia na przykład o wykonanie niniejszej umowy w całości, o odszkodowanie, o zapłatę, których podpisując niniejszą umowę się zrzeka.
b) Część nr 2 – sukcesywne dostawy mieszanki piaskowo-żwirowej (zwanej dalej Piaskiem) na przesypki w łącznej ilości 4.000 Mg +/- 20 Mg za pomocą samochodów samowyładowczych. Rozładunek odbywać się będzie w godz. 8:00-15:00 (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy). Dla potrzeb zamówienia Piasek (przedmiot dostawy) oznacza kruszywo pochodzenia mineralnego, o uziarnieniu 0-8 mm, mało spoiste w rozumieniu normy PN-EN-13285:2004, nie zawierająca zanieczyszczeń organicznych (np. torf, humus, drewno, itp.) Dostarczenie Piasku o innych parametrach stanowi nienależyte wykonanie dostawy. Piasek taki jest wadliwy co do jakości. Zamawiający uprawniony jest do nie objęcia adresowanymi do Wykonawcy zamówieniami ilości Piasku wskazanej jako maksymalna, w takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia na przykład o wykonanie niniejszej umowy w całości, o odszkodowanie, o zapłatę, których podpisując niniejszą umowę się zrzeka.

UWAGA:
W czasie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, ppoż. jak i regulaminów obowiązujących w miejscu spełnienia świadczenia m.in. wymogów związanych z systemem zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015, które są dostępne w biurze Zamawiającego na terenie jego zakładu, z którymi Wykonawca oraz jego personel i podmioty, którymi posłużył się on wykonując umowę mają obowiązek zapoznania się przed realizacją umowy w miejscu spełnienia świadczenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 13:30


» Lokalizacja

Al. Parku Krajobrazowego 99, Łężyce
Koleczkowo 84-207
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Piasek

» Dane nabywcy

"EKO DOLINA" Sp. z o.o.
Al. Parku Krajobrazowego 99, Łężyce
Koleczkowo 84-207
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się