POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POPRZEZ MODERNIZACJĘ ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH - DROGA PRZY SP NR 5

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych - Droga przy SP nr 5.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi osiedlowej przy SP nr 5 o długości jezdni 298 mb i podstawowej szerokości jezdni 4,5 m o nawierzchni jezdni bitumicznej, w tym:
– budowę chodnika prawostronnego o szerokości 1,5m,
– wykonanie fragmentu chodnika lewostronnego o szerokości 1,5m,
– wykonanie 107 nowych miejsc postojowych w formie zatok do parkowania prostopadłego,
– przebudowę schodów terenowych,
– wykonanie przejazdu przez zatokę postojowa umożliwiającego dojazd do budynku infrastruktury ciepłowniczej,
– wykonanie dojazdu/dojścia od frontowej strony budynku szkoły,
– wykonanie 6 nowych wpustów deszczowych,
– wykonanie zjazdu do istniejących garaży,
– wykonanie nowego skrzyżowania z ul. 11 listopada,
– przebudowę kolidującej sieci elektroenergetycznej zgodnie z załączoną dokumentacją branży elektrycznej.
3. Przedmiot zamówienia został dokładnie opisany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w dokumentacji do wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentami objętymi załącznikiem nr 2 do SIWZ spowoduje w znaczącym stopniu poprawę bezpieczeństwa dla użytkowników (uczestników ruchu) drogi przy SP nr 5, zapewniając jej dostosowanie do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym dostępność dla osób niepełnosprawnych.
5. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
6. Kody CPV:
1) Główny kod CPV:
­- 45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg;
2) Dodatkowe kody CPV:
- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu,
- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,
- 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg,
- 45232452-5 Roboty odwadniające,
- 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej.
7. Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, to nie należy ich traktować jako odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla Wykonawców).
Z ww. względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom Zamawiającego, nie będzie uznana za niezgodną z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
8. Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne dla podanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - Polskich Normach przenoszącym normy europejskie, a wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
9. Rozwiązania równoważne zastosowane przez Wykonawcę nie powinny posiadać cech (parametrów) gorszych od określonych przez Zamawiającego w dokumentach wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ, a w szczególności w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
w składanej ofercie, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania stawiane przez Zamawiającego przedmiotowi zamówienia.
10. Wykonawca może zaoferować rozwiązania równoważne na etapie składania oferty.
W tym celu winien podać cechy, parametry rozwiązań równoważnych przynajmniej w stopniu, w jakim Zamawiający określa wymagania stawiane konkretnym rozwiązaniom w dokumentach wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ.
11. Wykonawca, którego oferta zawiera rozwiązania równoważne, winien zaoferować te rozwiązania w składanej ofercie poprzez załączenie do wypełnionego formularza oferty wykazu oferowanych rozwiązań równoważnych, podpisanego przez osobę/osoby uprawnione i zawierającego:
­- nazwę proponowanego rozwiązania równoważnego,
­- nazwę zastępowanego rozwiązania rozwiązaniem równoważnym (z przywołaniem dokumentu, w którym występuje zastępowane rozwiązanie, spośród dokumentów wchodzących w skład załącznika nr 2 do SIWZ),
­- opis rozwiązania równoważnego,
­- cechy, parametry rozwiązania równoważnego,
oraz dołączyć kartę katalogową produktu równoważnego lub inny dokument potwierdzający cechy, parametry produktu opisane w ww. wykazie.
W/w dokumenty stanowią treść oferty i nie podlegają dostarczeniu w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp lub uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
12. Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na układaniu nawierzchni bitumicznych były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
14. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
15. Zamawiający nie dopuszcza do:
1) składania ofert wariantowych,
2) składania ofert częściowych.
16. Zamawiający nie przewiduje:
1) zawarcia umowy ramowej;
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
4) rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty (PLN)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Kościuszki 26
Myszków 42-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Myszków
Kościuszki 26
Myszków 42-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się