„Zakup i montaż stabilizatora napięcia układu automatyki śluzy Rudziniec, m. Rudziniec”

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia stanowi zakup wraz z montażem i uruchomieniem stabilizatora napięcia układu automatyki śluzy Rudziniec na Kanale Gliwickim, w zakresie zadania pn.: „Zakup i montaż stabilizatora napięcia układu automatyki śluzy Rudziniec, m. Rudziniec”. Zamówienie swoim zakresem obejmuje:
• Zakup, montaż i uruchomienie przemysłowego trójfazowego stabilizatora napięcia
• Dobór i wykonanie okablowania.
• Próby i pomiary wykonanego układu stabilizacji napięcia.
• Aktualizację dokumentacji powykonawczej zasilania śluzy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawę stabilizatora na miejsce jego montażu, tj. Śluza Rudziniec, ul. Dębowa, 44-160 Rudziniec na własny koszt transportem zorganizowanym przez siebie.
2. Minimalny okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi: 24 miesiące liczony od dnia następnego po dacie wskazanej w protokole odbioru końcowego.
3. Dostarczony i zamontowany przedmiot zamówienia winien być produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się