PRZEBUDOWA SYSYTEMU ODWODNIENIA WRAZ Z KOREKTĄ WYSOKOŚCIOWĄ JEZDNI UL. JEŹDZIECKIEJ W DZIELNICY WESOŁA

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa systemu odwodnienia wraz z korektą wysokościową jezdni ul. Jeździeckiej w Dzielnicy Wesoła. m.st. Warszawy.

Do zakresu robót objętego zamówieniem należy wykonanie:
1. Budowa odwodnienia – kanalizacja deszczowa
- wykonanie robót przygotowawczych polegających na robotach pomiarowych,
- wykonanie robót ziemnych wraz z zabezpieczeniem wykopów, transportem mas ziemnych, oraz z przygotowaniem podłoża
- montaż przykanalików z rur PP SN10 i SN16, łączonych na wcisk o śr. zewn. 200mm,
- montaż kanałów z rur PP SN10 o śr. zewn. 400mm i 500mm
- montaż kanałów z rur PP SN16 o śr. zewn. 800mm
- obsypka rurociągu kruszywem,
- budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych fi 1200mm z pierścieniem odciążającym i z włazem żeliwnym,
- budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych fi 1500mm z pierścieniem odciążającym i z włazem żeliwnym,
- budowa studni rewizyjnych PEHD Dn1200 mm,
- budowa studni ściekowych betonowych o śr. 500 z osadnikiem bez syfonu, z pierścieniem odciążającym oraz wpustem żeliwnym kl. D400
- montaż klapy w studni rewizyjnej murowanej dla rur o śr.500 mm
- montaż regulatora przepływu Q=55l/s
- budowa wylotu kanalizacyjnego DN200 z montażem klapy zwrotnej,
- wykonanie umocnień z narzutu kamiennego,
- regulacja wysokościowa kratek, studzienek i włazów studni,
- wykonanie próby wodnej szczelności kanałów,
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu (Is =1,0)
- pompowanie wody z wykopu z odprowadzeniem wody,
- przebudowa w niezbędnym zakresie wszystkich (nie ujętych w opracowaniu projektowym) kolizji realizowanej inwestycji z istniejącą infrastrukturą podziemną i nadziemną,

2. Roboty drogowe
- zabezpieczenie pasa drogowego i właściwe oznakowanie robót
- wykonanie robót przygotowawczych polegających na robotach pomiarowych,
- przeniesienie lub zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej,
- wykonanie robót rozbiórkowych,
- załadunek i wywiezienie gruzu,
- wykonanie robót ziemnych z transportem mas ziemnych,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- ustawienie krawężników, oporników, obrzeży,
- wykonanie konstrukcji podbudowy pomocniczej ze stabilizacji, stabilizacja z dowozu z węzła betoniarskiego Rm=2,5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu: 20 cm (pod jezdnię i próg), 15 cm (pod zjazdy)
- wykonanie konstrukcji podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5mm, grubości po zagęszczeniu: 25 cm (pod jezdnię), 32 cm (pod próg zwalniający), 15 cm (pod zjazdy i chodnik)
- ułożenie geosiatki na połączeniu istniejącej z nową nawierzchnią
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (jezdnia)
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S, grubość po zagęszczeniu 4 cm (jezdnia)
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (pod próg zwalniający, kostka typu Holland, kolor czerwony, kostka fazowana).
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (pod zjazdy, kostka typu Holland, kolor grafitowy, kostka fazowana)
- wykonanie nawierzchni z płyt betonowych grubość 7 cm na podsypce cementowo-piaskowej (pod chodniki, płyty o wymiarach 50cm x 50cm, kolor szary, płyty fazowane)
- wykonanie nawierzchni z płyt betonowych z wypustkami grubość 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej (pod chodniki, płyty o wymiarach 35cm x 35cm, kolor żółty, płyty fazowane, z wypustkami dla niepełnosprawnych)
- wykonanie regulacji pionowej studzienek, zaworów, hydrantów
- wykonanie ścieków ulicznych z kostki brukowej betonowej w 3 rzędach na podsypce cementowo-piaskowej
- odtworzenie pierwotnego oznakowania sprzed rozpoczęcia robót
- wykonanie robót porządkowych z humusowaniem
- wykonanie regulacji wysokościowej nawierzchni zjazdów/dojść do furtek na terenie działek prywatnych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania robót budowlanych,
- wykonanie utwardzenia terenu (płyty chodnikowe/kostka betonowa kolor szary) na dojściu do szaf i skrzynek sieciowych w ogrodzeniu,
- przebudowa studni sieci kanalizacji sanitarnej obejmująca wymianę pokryw żelbetowych i włazów żeliwnych (D400) wraz z założeniem pierścieni odciążających oraz regulację wysokościową kręgów żelbetowych z uwzględnieniem rzędnych projektowanej niwelety drogi.

Wykonawca opracuje oraz wdroży na własny koszt organizację ruchu na czas prowadzonych robót.

3. Przygotowanie oraz przekazanie w dwóch egzemplarzach, w wersji papierowej i elektronicznej (zgodnie z zarządzeniem nr 3479/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zasad prowadzenia elektronicznej ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli i przepustów na obszarze m.st. Warszawy, których zarządcą jest prezydent m.st. Warszawy oraz pozyskiwania dokumentacji powykonawczej w zakresie inwestycji, modernizacji i remontów w pasie drogowym w postaci cyfrowej) dokumentacji powykonawczej budowlanej i geodezyjnej wraz z naniesieniem na mapę zasadniczą miasta.

Uwagi
Należy umożliwić sprawny odbiór odpadów na terenie budowy na czas prowadzenia robót
w uzgodnieniu z jednostką prowadzącą odbiór nieczystości oraz przekazać informację dla mieszkańców o ewentualnych zmianach w sposobie organizacji odbioru odpadów oraz
o utrudnieniach w dojeździe do posesji wynikających z harmonogramu prowadzonych prac.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

1 Praskiego Pułku 33
Warszawa 05-075
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła
1 Praskiego Pułku 33
Warszawa 05-075
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się