Dostawa i montaż regałów jednych i stacjonarnych na potrzeby pomieszczeń archiwum Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i Delegaturach, z możliwością składania ofert częściowych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż regałów jednych i stacjonarnych w pomieszczeniach Archiwum Zakładowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i Delegaturach wg części:
Część I - dostawa i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych na potrzeby archiwum Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znajdującego się na poziomie -1 w budynku „B” WUW przy al. Niepodległości 16/18;
Część II - dostawa i montaż regałów stacjonarnych na potrzeby archiwum Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znajdującego się w budynku przy pl. Wolności 17;
Część III - dostawa i montaż regałów jezdnych na potrzeby archiwum Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Delegatura w Pile;
Część IV - dostawa i montaż regałów stacjonarnych na potrzeby archiwum Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Delegatura w Kaliszu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz rzuty pomieszczeń na poszczególne części zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. Rysunki – rzuty pomieszczeń użyte w opisie przedmiotu zamówienia mają charakter poglądowy.
3. Dostarczone regały o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) muszą być fabrycznie nowe i pełnowartościowe oraz nie mogą nosić znamion używania lub uszkodzenia.
4. Zamawiający wymaga, załączenia do oferty projektu/rysunku rozmieszczenia regałów, wyłączając lokalizację pl. Wolności 17 (cz. II), brak załącznika dla części I, III i IV skutkuje odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ.
5. Wszystkie użyte do realizacji zamówienia materiały muszą być pełnowartościowe oraz posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności z Polską Normą.
6. Zamawiający zwraca uwagę na możliwość dokonania wizji lokalnej w miejscu wykonania przedmiotu zamówienia, przed złożeniem oferty. Wizję można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z panią Moniką Mik tel. 61 854 17 40, 506 195 042.
7. Oferta musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z wymagań postawionych przez Zamawiającego niezbędnych do wykonania zadania, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, dowóz regałów do miejsca montażu, wniesienie, prace montażowe, porządkowe itp.
8. Wszystkie prace zrealizowane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, które są fabrycznie nowe i spełniają wszystkie wymagania i normy stawiane takim materiałom.
9. Na dostarczone regały Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 36-miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru.
10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac montażowych zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP ppoż. Przed przystąpieniem do wykonywania prac montażowych Wykonawca zabezpieczy teren przed dostępem osób trzecich.
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac zgodnie z Prawem budowlanym i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
12. Wykonawca dostarczy regały własnym transportem i na własne ryzyko.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Al. Niepodległości 16/18
Poznań 61-713
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Meble

» Dane nabywcy

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Al. Niepodległości 16/18
Poznań 61-713
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się