„Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Ostrowite”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Ostrowite”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
Dodatek Nr 1 do SIWZ- Projekt Budowlany
Dodatek Nr 2 do SIWZ- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Dodatek Nr 3 do SIWZ- Przedmiar robót.


- Roboty składające się na przedmiot zamówienia objęte dokumentacją projektową i SIWZ należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz normy zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, z należytą starannością, zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zapewniając przy tym dobrą jakość wykonania i właściwą organizację pracy.

- Zamawiający wymaga aby minimalny okres udzielenia gwarancji wynosił 36 miesięcy dla całości robót licząc od dnia odbioru bez uwag dla całego zakresu prac. Okres gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert dlatego najdłuższy okres gwarancji może wynosić 60 miesięcy.

Wymagania w zakresie art. 29 ust 3a
a) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, za wyjątkiem czynności wykonywanych przez Kierownika Robót,
Powyższy wymóg nie obowiązuje w przypadku, gdy czynności zostaną powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą lub Podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego.
Zamawiający nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub mają być zatrudnione osoba lub osoby wykonujące czynności.
Podwykonawca, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, winien być rozumiany jako podmiot, z którym zawarto umowę o podwykonawstwo zdefiniowaną w art. 2 pkt 9b) ustawy Pzp.

b) Termin i okres zatrudnienia: zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w pkt a, przy realizacji zamówienia nastąpi nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia w części dotyczącej wykonania robót budowlanych wskazanej w umowie i powinno trwać do końca upływu terminu realizacji zamówienia.

c) W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną do wykonywania czynności, o których mowa w pkt a lub przez pracodawcę, przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zatrudni na to miejsce, także na umowę o pracę, inne osoby, które będą spełniały warunki udziału w postępowaniu i będą mogły wykonywać powierzone czynności.

UWAGA:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych- tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ- w odniesieniu do materiałów i urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w SIWZ.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w/w opisanym.
Zgodnie z art. 30 ust 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone parametry techniczne.

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa, firmy, towaru lub produktu, Zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by te równoważność potwierdzały Wykonawca obowiązanych jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.

Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać że, oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

Wszystkie zastosowane elementy maja być fabryczne nowe, dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Słomińskiego 19
Lipnica 77-130
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Lipnica
Słomińskiego 19
Lipnica 77-130
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się