PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PAWILONU "D"

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejących pomieszczeń higieniczno- sanitarnych na pomieszczenia szatni i łazienek dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja realizowana będzie w pawilonie „D” SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach (na poziomie „parteru”).
2. W zakres robót wchodzą następujące zadania:
a) wykonanie nowych ścianek działowych, o klasie odporności REI 120,
b) montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych o szerokości w świetle 90 cm, w tym drzwi ppoż. EI60,
c) demontaż istniejącej posadzki, wykonanie nowej z płytek ceramicznych,
d) wykonanie sufitów z płyt gipsowo kartonowych - wodoodpornych,
e) szpachlowanie i malowanie pomieszczeń,
f) układanie płytek ceramicznych,
g) dostawa i montaż wyposażenia szatni (szafki ubraniowe, ławki, kabiny do przebierania, wieszaki ścienne, kosze, lustra itd.),
h) wykonanie instalacji wentylacji (mechanicznej),
i) wykonanie nowej instalacji grzewczej co,
j) wykonanie montaż nowej instalacji wodnej (woda zimna, ciepła, cyrkulacja) oraz kanalizacji sanitarnej,
k) dostawa i montaż armatury i wyposażenia łazienek dla niepełnosprawnych (umywalki, toalety, prysznice, dozowniki baterie itd.),
l) dostawa i montaż elementów instalacji elektrycznej w zakresie: oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalację gniazd wtykowych, instalacji przywoławczej,
m) dostawa i montaż elementów instalacji p-ppoż. w zakresie instalacji SAP, DSO, klap p-ppoż. (kompatybilnych z istniejącymi systemami).
Zamawiający wymaga zastosowania urządzeń i wyrobów przystosowanych do użytkowania osób niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich.
3. Inwestycja winna być przeprowadzona w oparciu o:
a) projekt budowlano-wykonawczy,
b) przedmiar robót,
c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
d) decyzję o pozwoleniu o budowie nr 1030/19 z dnia 19.06.2019r. wydanej przez Starostę Tarnogórskiego.

4. Informacje dodatkowe dotyczące opisu, jak i realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Wszystkie dostarczane i montowane materiały oraz urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem ich montażu.
2) Wykorzystane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania, winny odpowiadać w szczególności wymogom:
a) projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
b) wyrobów dopuszczonych do obrotu w kraju oraz EU i stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 215) i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,
c) muszą posiadać oznakowanie CE/B oraz deklarację producenta o zgodności z odpowiednimi dyrektywami. Zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczenia i aktualne certyfikaty zgodności,
d) materiały, które zostaną zastosowane do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadać ściśle co do jakości wymogom wyrobów określonych przez Zamawiającego, muszą posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne. Wykonawca zobowiązany jest, bez dodatkowego wezwania, dostarczać Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i specyfikacje techniczne na zastosowane materiały pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę.
3) Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Prace objęte przedmiotem umowy, winny zostać wykonane z najwyższą starannością uwzględniającą zawodowy charakter wykonywanych czynności oraz najlepszą praktyką i wiedzą, a także w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.
4) Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym, zatem wymagane będzie respektowanie ograniczeń, dostosowywania zakresu i czasu wykonywanych prac do zaistniałych sytuacji, a także wykonanie właściwych zabezpieczeń i ostrzeżeń. Wykonawca odpowiada za prawidłowe wydzielenie, zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót budowlanych, mając na uwadze konieczność zachowania ciągłości pracy pozostałych części szpitala. Miejsce prowadzenia robót winno być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i oddzielone od pozostałych części obiektu, będących w użytkowaniu. Roboty ogólnobudowlane należy prowadzić w sposób niezakłócający pracy w SP ZOZ „ Repty” GCR.
Prace głośne Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w czasie ustalonym z Zamawiającym ponieważ prowadzone będą na czynnym obiekcie szpitalnym. Prace mogą być prowadzone od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 18:00.
5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy i bezpieczeństwo na jego terenie od chwili przejęcia placu budowy.
6) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej, atestów na materiały, prefabrykaty i urządzenia oraz wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań objętych zamówieniem.
7) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania w formie pisemnej Inspektora Nadzoru o okolicznościach wskazujących na konieczność wykonania robót dodatkowych, których nie obejmuje przedmiot zamówienia, a które ujawniły się podczas wykonywania zamówienia podstawowego, przed podjęciem jakichkolwiek działań. Decyzję o konieczności wykonania tych robót podejmuje Zamawiający. Wszelkie samodzielne decyzje w tym zakresie będą wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8) W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych do przedstawionych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezwłocznie zmian w projekcie wynikających z zastosowania rozwiązań równoważnych wraz z opinią pozytywną i zgodą Zamawiającego.
9) Bez zgody Zamawiającego wykonywane będą jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
10) Udział projektanta w realizacji zamówienia, związany z wyjaśnianiem wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzgadnianiem możliwości wprowadzenia rozwiązań innych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy, następować będzie na pisemny wniosek Wykonawcy.
11) Wykonawca wykona wszystkie roboty pod kontrolą i nadzorem wskazanego przez Zamawiającego inspektora nadzoru. Zamawiający we własnym zakresie i na własny koszt zapewni nadzór i bieżącą kontrolę inspektora nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.
12) Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie roboty zabezpieczające przed możliwością wystąpienia awarii, nie ujęte w dokumentacji technicznej, a znajdujące się w obszarze działania inwestycji.
13) Wykonawca zobowiązany jest do angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im prac i innych czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
14) Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni personel zaaprobowany przez Zamawiającego. Każde proponowane zastąpienie podstawowego personelu Zamawiający zaaprobuje jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu wymienionego w wykazie osób (Załącznik nr 7 do SIWZ).
15) Wykonawca ma obowiązek powołania Kierownika budowy, posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane zgodnie z pkt. IX.1.2.3. SIWZ, który będzie reprezentował Wykonawcę oraz będzie w stałym kontakcie z Zamawiającym.
16) Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest zorganizować pomieszczenia socjalne dla pracowników i zaplecze budowy, które może powstać jedynie w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.
17) Od Wykonawcy wymagać się będzie zapewnienia na terenie objętym robotami należytego ładu, porządku, przestrzegania zasad BHP i p.poż, przepisów sanitarno – epidemiologicznych oraz odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z realizacją prac oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.
18) Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej celem szczegółowego zapoznania się ze specyfiką i charakterem przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez Wykonawców specyfiki i charakteru robót, jeśli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej.
19) Prawidłowość obmiarów zawartych w przedmiarze robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić w oparciu o otrzymany SIWZ z załącznikami oraz wizję lokalną. O rozbieżnościach pomiędzy obmiarami Wykonawcy a Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego przy wykorzystaniu procedury udzielania wyjaśnień w sposób opisany w SIWZ. Niepowiadomienie Zamawiającego będzie równoznaczne z utratą uprawnienia do powoływania się na tą okoliczność w przyszłości.
20) Za organizację i przebieg wizji odpowiedzialni są pracownicy Działu Techniczno-Inwestycyjnego Zamawiającego, tel. 32 39-01-510, 216 w godz. 8:00 – 14:00 w dni robocze.
21) Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania się do procedur i zasad wynikających z posiadania przez Zamawiającego certyfikatów jakości wg ISO 9001 oraz ISO 14001 i certyfikatu akredytacyjnego.
22) Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonany przezeń przedmiot zamówienia, gwarancji jakości na warunkach określonych Załącznikiem nr 13 do SIWZ.
23) O ile urządzenia lub inne materiały, dostarczone w ramach umowy, objęte są gwarancją producenta, Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty potwierdzające udzielenie gwarancji przed podpisaniem protokołu odbioru.
24) Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu minimum 36 miesięcznej – maksymalnie 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane – kryterium oceniane. Zaoferowanie okresu dłuższego niż 60 miesięcy nie będzie powodowało przyznania większej liczby punktów. W takim przypadku przyznana zostanie maksymalna przewidziana liczba punktów w tym kryterium. Gwarancja biegnie od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego wykonanych robót. Ponadto Zamawiający wymaga zrównania okresu rękojmi za wady z udzieloną w ramach postępowania gwarancją jakości na wykonane roboty budowlane.
25) Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest przedłożenie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej robót w formie papierowej oraz elektronicznej, dokumentacji dotyczącej wykorzystanych materiałów, dokumentacji dotyczącej instalacji i sieci, protokołów wykonanych sprawdzeń i pomiarów według aktualnie obowiązujących norm i przepisów w tym zakresie, dokumentów gwarancji udzielonych przez producentów materiałów i urządzeń użytych do wykonania umowy, wszelkich certyfikatów, deklaracji, zezwoleń i dopuszczeń wymaganych przez prawo dla prawidłowego korzystania z dostarczonych urządzeń. Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych.
26) Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia przed zniszczeniem i dewastacją znajdujących się na budowie i niepodlegających likwidacji istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem ich do stanu pierwotnego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 08:00


» Lokalizacja

ul. Śniadeckiego 1
Tarnowskie Góry 42-604
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

SP ZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka
ul. Śniadeckiego 1
Tarnowskie Góry 42-604
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się