„Zakup energii elektrycznej, odbiór energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego”

» Opis zapytania

5.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w planowanej szacowanej ilości około 1500 MWh (+- 30 %) w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia
31 grudnia 2021 r. do obiektu ZGO Jarocin. Zamawiający informuje, że prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w Tomie III SIWZ stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do prognoz dotyczących odbiorcy końcowego. Faktyczne zużycie energii uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb odbiorcy końcowego, z tym że niezależnie od ilości zużycia Wykonawca zobowiązany jest
w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi
od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii wskazana w SIWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem przewidywanego poboru energii dla odbiorcy końcowego, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych Punktu Poboru Energii, faktycznym poborem energii w Punkcie Energii. Energia elektryczna musi spełniać parametry techniczne zgodne z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz Polskimi Normami.

Wykonawca jednocześnie będzie zobowiązany do zakupu, wraz z usługą bilansowania handlowego, energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE Zamawiającego
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Szacowana ilość wytwarzanej energii elektrycznej wynosi 1800 MWh i ma charakter orientacyjny.

UWAGA!
Przedmiot zamówienia nie obejmuje usługi dystrybucji energii elektrycznej. Dystrybutorem energii dla obiektu wymienionego w zestawieniu jest Energa Operator S.A. oddział w Gdańsku.

Zamawiający oświadcza, że jest wpisany do rejestru wytwórców energii elektrycznej prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i jest zobowiązany
do naliczania i odprowadzania podatku akcyzowego od energii elektrycznej wyprodukowanej w posiadanym przez siebie OZE. Zamawiający oświadcza,
że energię elektryczną zakupioną od Wykonawcy na podstawie umowy przeznaczał będzie na użytek własny.

5.2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa.

5.3. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera Tom II SIWZ Wzór umowy.

5.4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi Tom III SIWZ Wykaz zużycia energii.

5.5. Podwykonawstwo:
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z dostawą przedmiotu zamówienia,
b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,
c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10 Tom I IDW.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.09.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Witaszyczki 1a
Jarocin 63-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu
Witaszyczki 1a
Jarocin 63-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się