Dostawa materiałów do budowy przyłączy oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do budowy przyłączy oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
2. Szczegółowy wykaz materiałów określa załącznik nr 2 do formularza oferty o nazwie „Formularz cenowy” i załączniki nr 2 do SIWZ.
3. Wszystkie materiały stanowiące przedmiot zamówienia muszą być wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, obowiązującymi normami obowiązującymi dla wody pitnej (w zakresie sieci wodociągowej) oraz dla instalacji sanitarnej (w zakresie kanalizacji sanitarnej). Wykonawca dostarczy aprobaty, atesty i certyfikaty na materiały równocześnie z dostawą. Materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spełniać polskie normy.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i ofercie.
5. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod CPV:
44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy.
Dodatkowe kody (CPV):
44162500-8 Rurociągi wody pitnej.
44163000-0 Rury i osprzęt.
44163112-8 Układ kanalizacyjny.

6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia, zostaną odrzucone.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
10. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą).
11. Dodatkowo w przypadku gdy Wykonawca korzysta z podwykonawców, na których zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązany jest w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia.
12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
13. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy.
14. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
15. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesiące, licząc od daty odbioru.
16. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego (ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Mariańska 2
Namysłów 46-100
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Kable, przewody

» Dane nabywcy

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o.
ul. Mariańska 2
Namysłów 46-100
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się