1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu do chromatografii preparatywnej typu ,,flash” dla Katedry Chemii Farmaceutycznej UJ CM, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu do chromatografii preparatywnej typu ,,flash” dla Katedry Chemii Farmaceutycznej UJ CM, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków.
1.1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane zawiera Załącznik A do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ.
1.2 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie, ustawienie, instalację i uruchomienie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych.
W ramach ustalonej wartości zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia 1 - dniowego szkolenia (minimum 5 godzin zegarowych) dla 4 osób z zakresu obsługi sprzętu w siedzibie Użytkownika ( tj. Katedrze Chemii Farmaceutycznej UJ CM), w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem.
1.3 Oferowany przedmiot zamówienia musi był fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku.
1.4 Wykonawca zapewni bezpieczne opakowanie przedmiotu zamówienia zabezpieczające przed wpływem warunków atmosferycznych, przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.
1.5 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego
1.6 Dostawa zostanie zrealizowana w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Użytkownika tj. Katedry Chemii Farmaceutycznej UJ CM, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków.
1.7 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (mailowo lub telefonicznie) o planowanym terminie dostawy z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych.
1.8 Oferowany przedmiot zamówienia musi być oznakowany znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 155 z późn. zm.).
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
2.1 Dostawę wraz z transportem na koszt Wykonawcy, przy czym dostawa odbędzie się do pomieszczeń wskazanych przez Użytkownika w godzinach wskazanych w pkt. 1.6 SIWZ pod adres: Katedra Chemii Farmaceutycznej UJ CM, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków oraz sprawdzenie kompletności dostawy w obecności pracownika Zamawiającego i podpisanie przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w obecności pracownika Zamawiającego protokołu dostawy przedmiotu zamówienia.
2.1.1.Wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, ustawienie, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia.
2.1.2 Dostarczenia wraz z dostawą przedmiotu zamówienia instrukcji obsługi do wszystkich elementów przedmiotu zamówienia w języku polskim lub języku angielskim w wersji papierowej,
2.1.3 Dostarczenia wraz z dostawą przedmiotu zamówienia karty gwarancyjnej w języku polskim w wersji papierowej (zgodnej z zapisami umowy).
2.1.4 Dostarczenia wraz z dostawą przedmiotu zamówienia deklaracji zgodności/certyfikat zgodności,
2.1.5 Udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
2.1.6 Świadczenie przeglądów gwarancyjnych, konserwacji i kalibracji w miejscu użytkowania zgodnie z zaleceniem producenta w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem. Ilość przeglądów gwarancyjnych w roku – zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie mniej niż 1 na rok ( przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie do 30 dni przed okresem upływu gwarancji). Koszty przeglądów gwarancyjnych wraz z potrzebnymi dodatkowymi elementami (np. zastawy kalibracyjne, czy inne materiały zużywalne, odczynniki) wymaganymi do przeglądu – pokrywa Wykonawca.
2.1.7 Zamawiający wymaga świadczenia serwisu gwarancyjnego realizowanego przez producenta/ów lub autoryzowany serwis producenta/ów w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia. Czas reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy); od momentu zgłoszenia wysłania faksu lub e-maila z informacją o usterce. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przyjmowanie zgłoszeń w tych terminach i godzinach oraz każdorazowo potwierdzić przyjęcie zgłoszenia.
2.1.8 Zamawiający wymaga aby czas naprawy w okresie gwarancyjnym wynosił do 21 dni roboczych od chwili pisemnego zgłoszenia usterki/awarii (przesłanego np. faxem lub mailem) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przyjmowanie zgłoszeń w tych terminach i godzinach oraz każdorazowo potwierdzić przyjęcie zgłoszenia. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z usunięciem usterki/awarii, wysyłką, uruchomieniem sprzętu.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia konfiguracje, parametry techniczne i funkcjonalne oraz warunki wymagane określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane produkty muszą posiadać co najmniej te same konfiguracje, parametry techniczne i funkcjonalne oraz warunki wymagane na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy przedstawiające konfiguracje, parametry techniczne i funkcjonalne oraz warunki pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, nazwy oferowanego produktu oraz szczegółowego opisu jego konfiguracji, parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz warunków (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.).
4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny i funkcjonalny, odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik A do Formularza oferty, pozwalającego na ocenę zgodności oferowanych produktów, ich elementów i wyposażenia oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada realizację zamówienia przy udziale podwykonawców do oferty powinien być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), o ile są znani na etapie składania ofert. 6.Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści.
Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ. 7.Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 38432200-4- Chromatografy. 8. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 9.Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.dzp.cm-uj.krakow.pl .

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Św. Anny 12
Kraków 31-008
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Św. Anny 12
Kraków 31-008
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się