Dostawa leków i środków dezynfekcyjnych do Apteki Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków i środków dezynfekcyjnych do Apteki Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, przy ul. Szpitalnej 18 – zgodnie z formularzem asortymentowo- cenowym (zał nr 1 do SWZ):
• pakiet nr 1 – leki, materiały opatrunkowe i higieniczne, testy diagnostyczne
• pakiet nr 2 – leki
• pakiet nr 3 – leki
• pakiet nr 4 – środki dezynfekcyjne
• pakiet nr 5 – leki
• pakiet nr 6 – leki
• pakiet nr 7 – środki dezynfekcyjne
1. Oferowane produkty lecznicze muszą posiadać, w dniu dostawy, co najmniej 12 miesięczny termin ważności.
Zamawiający dopuszcza termin ważności leków krótszy, jednakże tylko w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.
2. Wszystkie produkty lecznicze stanowiące przedmiot zamówienia, muszą być zgodne z przepisami prawa, a w szczególności zgodne z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. prawo farmaceutyczne, oraz muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Polski, lub innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na prośbę Zamawiającego, aktualne dokumenty dotyczące przedmiotu umowy: atesty, karty charakterystyki, świadectwa rejestracji, zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
3. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.
Zamawiający przez równoważność, rozumie środki dezynfekcyjne (określone w pakietach nr 4 i 7) o identycznym składzie chemicznym i dawce.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę postaci leków, wyłącznie przy zachowaniu tej samej drogi podania.
W przypadku braku leku na rynku, należy podać przyczyny, jeżeli będzie dostępny to lek należy wycenić.
Przy wycenie leku w opakowaniach innych niż podane, należy przeliczyć tak, aby ilość była zgodna z zamówieniem, zaokrąglać do pełnego opakowania (poniżej 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zakupu interwencyjnego na zasadach określonych we wzorze umowy (zał. nr 6 do SWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Szpitalna 9
Złotoryja 59-500
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi
ul. Szpitalna 9
Złotoryja 59-500
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się