Remont nawierzchni - wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Niecałej i ul. Różanej w Strzegomiu

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nakładek bitumicznych na dwóch drogach:
1) Remont nawierzchni – wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Niecałej w Strzegomiu - zadanie 1(dz. nr 868, 628 obręb Krzyżowa Góra Nr 1)
2) Remont nawierzchni – wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Różanej w Strzegomiu - zadanie 2 (dz. nr 536, 569, 570 obręb Krzyżowa Góra Nr 1).
OPIS przedmiotu zamówienia (dla Zadania 1 i dla Zadania 2)
1. Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem znajduje się w projekcie zagospodarowaniu terenu i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiącymi załącznik
nr 9 do SIWZ.
2.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z SIWZ, w/w dokumentacją, przyjętymi zgłoszeniami WB.6743.458.2020.2.DN Starosty Świdnickiego z dnia 24.08.2020 r. oraz WB.6743.459.2020.2.DN Starosty Świdnickiego z dnia 24.08.2020 r., Szczegółową Specyfikacją Techniczną oraz obowiązującymi przepisami i normami.
3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres wskazany w formularzu oferty. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 3 lata, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
4. Wykonawca zobowiązany jest również udzielić gwarancji na wbudowane materiały, wykonane oznakowanie poziome, elementy, zamontowane oraz dostarczone urządzenia na okres jak
w udzielonej gwarancji na roboty budowlane.
5. Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi - określonymi dla przedmiotu zamówienia, spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zadania.
6. W przypadku stwierdzenia, że prace wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odstąpić od zapłaty i zażądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
7. Zamawiający dopuszcza częściowe składanie ofert tj. wykonawca może złożyć ofertę na Zadanie 1 i Zadanie 2 lub tylko na Zadanie 1 lub tylko na Zadanie 2.
8. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:- organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie placu budowy,
- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów,- doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku po zakończeniu robót,- wywiezienie gruzu na składowisko odpadów i utylizację odpadów budowlanych,- opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót,- utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót,- uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi,- informowanie z odpowiednim wyprzedzeniem dysponentów sieci (w tym m in.: TAURON Dystrybucja S.A, Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu, Telefonia DIALOG Sp. z o.o., NETIA S.A., ORANGE POLSKA S A, Dolnośląska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Wałbrzych), o zamierzonych terminach rozpoczęcia robót. Po wykonaniu prac, lecz przed ich zakryciem, należy je zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uzyskać protokolarny odbiór potwierdzony przez przedstawiciela zakładu branżowego. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z w/w dysponentami sieci podczas wykonywania przez nich prac.
9. Wykonawca powinien zapewnić dostęp do posesji zlokalizowanych przy realizowanej inwestycji.
10. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP. Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na co najmniej 4 dni przed dokonaniem odbioru końcowego: mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach z potwierdzeniem złożenia w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Świdnicy – Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy. Inwentaryzacja powinna zawierać wyszczególnienie ilości i rodzaju wbudowanych materiałów.
12.Opłaty za nadzory jednostek branżowych leżą po stronie Wykonawcy.
13. Zamawiający wymaga bezwzględnej obecności na budowie kierownika budowy.
14. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.
15. Wykonawca jest zobowiązany opracować, uzgodnić z Zamawiającym i przedłożyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy harmonogram terminowo -rzeczowo - finansowy realizacji robót (uwzględniający warunki zawarte w SIWZ). Poszczególne elementy robót ujęte w harmonogramie, powinny stanowić całościowo osobny element nadający się do odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów.
16. Podana w ofercie cena ofertowa musi obejmować koszty wykonania robót wynikających z dokumentacji, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru, podatek VAT oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, m.in. koszty wszystkich robót przygotowawczych i zabezpieczających, koszty utrzymania placu budowy, koszty wywozu gruzu na składowisko odpadów komunalnych oraz koszty utylizacji odpadów, koszty uzyskania uzgodnień branżowych, protokołów badań i sprawdzeń, sporządzenia, zatwierdzenia oraz wprowadzenia projektu czasowej organizacji ruchu, wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody oraz straty wynikłe w związku z wykonywanymi robotami. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.
17. Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji budowlanej użyto nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii, w myśl art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy to traktować jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako określenie wyrobu koniecznego do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii.
18. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami, na kwotę nie niższą niż:
a) 150 000,00 zł dla zadania 1
b) 150 000,00 dla Zadania 2
Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 14 dni od zawarcia umowy kopię polisy ubezpieczeniowej.
19. Zatrudnienie na umowę o pracę: Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) roboty w zakresie nawierzchni dróg,
b) roboty w zakresie wyrównywania terenu.
20. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 2.22 SIWZ. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
21. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 2.22 SIWZ w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisem osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy lub/i;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych - powinna jednak zawierać: imię i nazwisko osoby, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika lub/i;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub/i;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
22. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.22 SIWZ czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.22 SIWZ czynności.
23. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 38
Strzegom 58-150
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Strzegom
ul. Rynek 38
Strzegom 58-150
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się