Dostawa soli drogowej do stosowania w drogownictwie z transportem do siedziby Zakładu wg bieżącego zapotrzebowania

» Opis zapytania

1.1 Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 2100 ton o parametrach:
a. zawartość NaCl - 90% - 95 %
b. uziarnienie ziaren powyżej 6 mm – max 10 %
c. uziarnienie ziaren powyżej 1 mm – max 40 %
d.zawartość antyzbrylacza minimum 20 - 40 mg/kg
Ponadto przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania normy PN-86/C-84081/02.
1.2. Na potwierdzenie w/w warunków oferent przedstawi atest Państwowego Zakładu Higieny oraz opinię techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.
1.3. Czas dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert. Zamawiający określa minimalny i maksymalny czas dostawy. Czas dostawy będzie wiążący przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegał zmianom. Niedotrzymanie zobowiązań ofertowych w tym zakresie będzie skutkowało naliczeniem kar umownych.
1.4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sól partiami według zapotrzebowania Zamawiającego, do siedziby Zakładu, tj. Mszczonów, ul. Spółdzielcza 105., w okresie od podpisania umowy do 30.04.2023r. Ilość dostaw soli uzależniona będzie od panujących warunków atmosferycznych w okresach zimowych:
- październik 2020 – kwiecień 2021,
- październik 2021 – kwiecień 2022,
- październik 2022 – kwiecień 2023.
1.5. Zamawiający prognozuje zużycie soli w trzech okresach zimowych w ilości 2100 ton.
1.6. Zamawiający zastrzega, że podana ilość jest wielkością szacunkową. Z tytułu niezrealizowania zakupu prognozowanej ilości soli Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
1.7. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu niniejszego zamówienia zawarte we wzorze umowy, która stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
1.8. W cenę jednostkową towaru należy wliczyć koszty transportu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Spółdzielcza 105
Mszczonów 96-320
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sól

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów w Mszczonowie
ul. Spółdzielcza 105
Mszczonów 96-320
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Surowce i półprodukty z ostatnich 10 dni.