Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie: Bircza, dz. o nr ewid. 231

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie: Bircza, dz. o nr ewid. 231”.

Zakres robót od km 0+000 do km 0+257,24 tj.: 257,24 m
1. Zagospodarowanie terenu - stan projektowany

Istniejąca droga gminna nie jest drogą publiczną. Początek drogi od jezdni
ul. Rudawskiego. Na odcinku objętym przebudową istniejąca droga posiada jezdnię
o nawierzchni gruntowej, o szer. ok. 2,5 m i na początkowym odcinku przebiega
w częściowym zagłębieniu terenu (jarze), wykonanym w okresie wcześniejszym
w celu zmniejszenia spadku podłużnego. Teren pasa drogowego jest wąski o szerokości do 5, 0 m, spadek podłużny liczony w osi istniejącej drogi na początkowym odcinku sięga do 24%. Taki stan wymaga wykonania robót ziemnych w celu zmniejszenia spadku, co spowoduje częściowe zajęcie sąsiednich nieruchomości. Spływ wód opadowych odbywa się powierzchniowo zgodnie z istniejącym ukształtowaniem terenu w kierunku pasa drogowego ul. Rudawskiego, z uwzględnieniem naturalnej retencji, Istniejąca nawierzchnia gruntowa posiada znaczne zniekształcenia w profilu podłużnym i poprzecznym i w sposób znaczny powoduje utrudnienia w ruch u pojazdów mechanicznych
2. Parametry techniczne i opis rozwiązań sytuacyjnych
Planowana inwestycja związana z modernizacją drogi dojazdowej do pól, będzie wykonana w istniejącym śladzie. Jezdnia i pobocza oraz urządzenia odwadniające
i zabezpieczające, usytuowane będą w istniejącym pasie drogowym, Roboty ziemne na odcinku od km 0+005 do km 0+080 wymagać będą wejścia w teren działek sąsiednich nr: 232, nr 224/4, dla wykonania skarp wykopów. Początek przebudowy drogi od w km 0+000 zaś koniec w km 0+257,24.
Przystępując do opracowania dokumentacji przyjęto następujące parametry techniczne zgodnie z ustaleniami z inwestorem:
• Klasa drogi D (dojazdowa),
• Prędkość projektowa: Vp = 30 km/h,
• szerokość jezdni: 2,50 m,
• pobocza utwardzone 0,30 m,
• pobocza ziemne 0,20 m,
• nawierzchnia odcinkowo: z płyt betonowych ażurowych i z tłucznia kamiennego,

Projekt przewiduje przebudowę drogi w śladzie istniejącym, polegającej
na wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu nowej konstrukcji d rogi, tj. podbudowy
z kruszywa naturalnego, wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych ażurowych typu JOMB ułożonych odcinkowo na podsypce cementowo- piaskowej, wykonaniu nawierzchni z tłucznia kamiennego, wykonaniu ścieku betonowego, wykonaniu utwardzenia poboczy kruszywem łamanym wykonaniu umocnienia skarp płytami betonowymi ażurowymi typu MEBA oraz wykonaniu robót wykończeniowych, tj. plantowaniu skarp wykopów i nasypów oraz uporządkowaniu spływu wód opadowych.
3. Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni
Konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Załącznik nr 5, "Projektowanie konstrukcji nawierzchni dróg"- pkt. 5.6. 1. Drogi o ruchu kategorii KR1, z zastosowaniem nawierzchni z płyt betonowych ażurowych oraz w oparciu o ustalenia zawarte z Zamawiającym. Przyjęto następujące konstrukcje:
3. 1 Konstrukcja jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+080
• nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych typu JOMB 100x75x12,5 cm, zbrojonych dwuwarstwowo
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 5 cm
• podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63 mm o grubości warstwy 20 cm stabilizowana mechanicznie
• istniejące podłoże gruntowe — zagęszczone do wskaźnika ls=1 , 00.
Cechy techniczne płyty Jumbo:
• Kształt: prostopadłościan
• Wymiary: 100x75x12, 5cm,
• Spełnia wymagania normy: PN-EN 1339
• Zbrojenie: podwójne - siatka z prętów grubości 6 mm,
• Klasa betonu użytego do produkcji płyty jumbo: C25/30
• Powierzchnia jednej płyty jumbo brutto: 0,75 m2
• Powierzchnia czynna biologicznie w jednej płycie jumbo:
• Powierzchnia otworów: 11,6% (0,0874 m2)
• Powierzchni beton u: 88,4% (0,6626 m2)
• Waga - płyta JOMB o wymiarach 100x75x12, 5cm waży około 165kg
Zastosowane płyty winny być wytwarzane i produkowane w oparci u o kompleksową dokumentację techniczną i winny posiadać stosowne dokumenty stanowiące podstawę do wbudowania
3.2. Konstrukcja jezdni na odcinku od km 0+080 do km 0+257,24
• nawierzchnia z tłucznia kamiennego 3 J , 5/63 mm o grub. w-wy 15 cm
• podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63 mm o grub. warstwy 20 cm, stabilizowana mechanicznie
• istniejące podłoże gruntowe — zagęszczone do wskaźnika Is-1,00.
3.3. Konstrukcja poboczy:
Pobocza na odcinku od km 0+000 do km 0+257,24
• 15 cm utwardzenie poboczy z mieszanki niezwiązanej 0/63 mm stabilizowana mechanicznie.
• istniejące podłoże gruntowe — zagęszczone do wskaźnika ls=1, 00.
3.4. Ściek betonowy
Na odcinku od km 0+000 do km 0+080 na dużym spadku podłużnym jezdni, w celu zabezpieczenia spływu wód opadowych zaprojektowano:

• ściek betonowy korytkowy 60x50x1 5,
• podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 grub. 5 cm
• podbudowa mieszanki niezwiązanej 0/63 mm grub. 20 cm stabilizowana mechanicznie.
• istniejące podłoże gruntowe — zagęszczone do wskaźnika ls=1, 00.
3.5. Umocnienie skarp
Na odcinku od km 0+000 do km 0+080 na dużym spadku podłużnym drogi, zaprojektowano
• płyty ażurowe typu MEBA o wymiarach 60x40x8 cm
• podłoże z humusu grub. 5 cm
• istniejące podłoże gruntowe

Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych zawarto w załączniku graficznym - rys. nr 5 "Przekroje normalne / konstrukcyjne".
Zestawienie powierzchni projektowanych elementów drogi:

nawierzchnia jezdni drogi z płyt betonowych ażurowych typu JOMBO 160,00 m2
nawierzchnia jezdni drogi z tłucznia kamiennego 443,10 m2
pobocza drogi utwardzone kruszywem łamanym 154,34 m2
ściek betonowy korytkowy 80,00 m2
umocnienie skarp z płyt betonowych ażurowych typu MEBA 192,00 m2

Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają przedmiary robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający zaleca wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej przyszłego terenu budowy oraz
do zapoznania się z jego otoczeniem, a także do oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt
i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt własny Wykonawcy. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę żadnych roszczeń Wykonawcy będących skutkiem zaniechania oględzin terenu budowy. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie wizji lokalnej jest Pan Krzysztof Kipisz - telefon kontaktowy: 16 6726090 wew. 31 (godziny 800-1430).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
Bircza 37-740
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
Bircza 37-740
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się