Powrót

Eksploatacyjne utrzymanie instalacji transportu pneumatycznego ubocznych produktów spalania w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini

» Opis zapytania

W imieniu TAURON Wytwarzanie S.A. zapraszam do złożenia oferty w elektronicznym zapytaniu ofertowym pn.: „Eksploatacyjne utrzymanie instalacji transportu pneumatycznego ubocznych produktów spalania w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini”
Zakres prac zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i warunkami realizacji, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania RFX

ZŁOŻENIE OFERTY JEST RÓWNOŻNACZNE Z AKCEPTACJĄ OGÓLNYCH WARUNKÓW ORAZ ŻE ZŁOŻONA OFERTA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, przedstawionymi poniżej:
1. Warunki ogólne zapytania:
1) termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
2) płatność za wykonane i odebrane prace zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po zakończeniu całego zakresu prac.
3) gwarancja - wykonanie usługi w oparciu o najlepszą posiadaną wiedzę oraz zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi normami,
4) warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
5) termin realizacji zamówienia: do 30 dni od udzielenia Wykonawcy zamówienia.
6) Miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie S.A – Oddział Elektrownia Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini
6) Osoba do kontaktów w sprawach technicznych: Dariusz Kasperkiewicz, 32 711 7215; kom.723560392
2. Wykonawca składający ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu wypełniony i podpisany Formularz Oświadczeń (załącznik nr 2)
3. Wykonawca składa ofertę cenową podając cenę netto za cały zakres prac wraz z wszystkimi składnikami cenotwórczymi postępując zgodnie z Instrukcją oferenta (załącznik nr 3).
4. Zastrzeżenia Zamawiającego.
1) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2) w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.
5. Informacja dla oferentów:
1)W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt: e-mail: swoz@tauron.pl
2)Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora
3)Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4)Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.

W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu i warunki realizacji zamówienia.
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 3 Instrukcja Oferenta – Podręcznik dla oferenta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.09.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się