Dostawa, rozmieszczenie i montaż gablot wystawowych do magazynu studyjnego Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie i montaż gablot wystawowych do magazynu studyjnego Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, tj. czterech gablot o wymiarach: szerokość 3,0 m, głębokość 0,5 m, wysokość 2,10 m (wraz z dolnym cokołem). Cokół górny o wysokości 10 cm. Od gabloty do sufitu wolna przestrzeń – 25 cm. Szczegółowy opis gablot zawarty jest w załączniku „Specyfikacja techniczna gablot do magazynu studyjnego”.
2. „Specyfikacja techniczna gablot do magazynu studyjnego” zwiera szczegółowe wymagania dotyczące gablot wystawowych w zakresie wymiarów, wyposażenia w osprzęt, określenia materiałów z których mają zostać wykonane, wymaganych atestów, itp. Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do opisów technicznych zawartych w tym dokumencie. Zaprojektowane gabloty spełniają warunek, o którym mowa w art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
3. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy i konsultacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego na etapie realizacji umowy i w okresie gwarancji i rękojmi.
4. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia wszystkich wymiarów na miejscu przed przystąpieniem do realizacji projektu. Wszystkie gabloty muszą być zaopatrzone w odpowiednią ilość i jakość osprzętu potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania gablot, zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, konsultacji z Zamawiającym wymagają: podziały wewnętrzne szkła, paneli frontowych, miejsca otwierania gablot, miejsca umieszczenia stalowych prętów pod półki oraz umiejscowienie punktów świetlnych. Zamawiający musi zatwierdzić finalny projekt gablot.
5. W celu utrzymania odpowiedniej wilgotności wewnątrz gablot i zachowania w niej mikroklimatu wymaga się, aby gabloty posiadały szczelność na poziomie współczynnika ACD nie większym niż 0.4. W gablotach wymagana jest klimatyzacja pasywna (silicagel). Materiały stosowane do budowy gablot muszą zapewniać ich całkowitą neutralność chemiczną względem zbiorów. Drzwi gablot zamykane są za pomocą zamków dyskowych w 1 klasie odporności na włamanie. Oświetlenie eksponatów za pomocą diod LED zamontowanych w szczelnych oprawach, z możliwością regulacji ich wychylenia. System oświetlenia wyposażony w możliwość regulacji natężenia światła w gablotach. Gabloty powinny być oznaczone znakiem "CE" zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE oraz Wykonawca przeprowadzi badania końcowe układu elektrycznego gablot i dostarczy Deklarację Zgodności wg aktualnej normy PN-EN w zakresie: Oprawy oświetleniowe wbudowane - wymagania szczegółowe.
6. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 02.09.2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. z 19.09.2014r. poz. 1240).
7. Zamówienie zostanie wykonane z materiałów Wykonawcy.
8. Koszty dostawy i montażu przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy.
Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia - zawarte są w specyfikacji przetargowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Zawiszy Czarnego 1 B
Gdynia 81-374
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Meble

» Dane nabywcy

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
ul. Zawiszy Czarnego 1 B
Gdynia 81-374
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się