Likwidacja palnego wystroju Sali szkoleniowej w bud. Nr 11 KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest remont sali szkoleniowej(nr pomieszczenia 023) razem z zapleczem (nr 024) i magazynem (nr 025) w budynku nr 11 KWP w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 109, obejmujący: wykonanie robót budowlano-remontowych, tzn. roboty rozbiórkowe, malowanie ścian, wymianę sufitu podwieszanego, wymianę wykładziny PCV i inne prace ogólnobudowlane oraz wymianę instalacji elektrycznej w w/w pomieszczeniu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa – załącznik nr 10 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 11 do SIWZ, z zastrzeżeniem zdania następnego. Przedmiar robót (załącznik nr 12 do SIWZ) służy tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze.
3. Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót. Szczegółowe warunki gwarancji wymagane przez Zamawiającego zawarte są w projekcie umowy.
4. Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do niniejszego SIWZ.
5. Uwaga! Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Mogilska 109
Kraków 31-571
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Mogilska 109
Kraków 31-571
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się