„Przebudowa dróg gminnych : nr 320634W Sątrzaska – Krępa Stara oraz w miejscowości Osówiec Szlachecki”

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego postępowania jest przebudowa:

- drogi gminnej Sątrzaska – Krępa Stara na odcinku w km 0+000,00 do km 0+346,45 o długości 346,45 mb i szerokości 5,00 m zlokalizowanego na terenie gminy Przasnysz w obrębie ewidencyjnym Sątrzaska na działce nr 23.
Zakres robót obejmuje :
1) Roboty pomiarowe
2) Roboty ziemne, mechaniczne ścinanie poboczy
3) Nawierzchnie, w tym : oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo żwirowych- warstwa ścieralna asfaltowa ( w tym warstwa wyrównawcza) – grubość po zagęszczeniu 6 cm
4) Uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
5) Oznakowanie dróg i urządzenie bezpieczeństwa ruchu

- oraz drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki na odcinku w km 1+050,00 do 1+220,00 o długości 170 mb i szerokości 5,0 m zlokalizowanego na terenie gminy Przasnysz w obrębie ewidencyjnym Osówiec Szlachecki na działce nr 170/6.
Zakres robót obejmuje:
1) Roboty pomiarowe;
2) roboty ziemne, mechaniczne ścinanie poboczy;
3)wykonanie podbudowy na poszerzeniach na drodze gminnej w tym: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowa z kruszywa łamanego, skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową, nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo- żwirowych;
4) nawierzchnie, w tym: oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo – żwirowych warstwa ścieralna asfaltowa (w tym warstwa wyrównawcza);
5) uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
6) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu;
Szczegółowy opis zakresu prac zawiera dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót stanowiące załącznik do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Św. St. Kostki 5
Przasnysz 06-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Przasnysz
ul. Św. St. Kostki 5
Przasnysz 06-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się