Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej – roboty wykończeniowe

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty wykończeniowe w ramach zadania: „Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej” na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę: CREOPROJECT Projektowanie i Realizacja Inwestycji Architektoniczno-Budowlanych, Plac Staszica 2A, 50-221 Wrocław, zwaną dalej Jednostką projektowania, tylko w części objętej opisem przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na zadania (części). ZADANIE I – DRZWI WEWNĘTRZNE I WYKŁADZINY 1. Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych (DP2, DP3, DP4), 2. Dostawa i montaż wykładziny, 3. Roboty malarskie. ZADANIE III – OKŁADZINA KAMIENNA I PRACE MURARSKIE 1. Wykonanie okładziny kamiennej, 2. Dostawa i montaż okna OP1, 3. Dostawa i montaż małej architektury, 4. Roboty pozostałe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią zapisy w § 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, Opisu przedmiotu zamówienia, zwanego dalej „OPZ” stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, w tym również dokumentacja projektowa (projekt + STWiORB) w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia opisanym w OPZ oraz przedmiar robót. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:30


» Lokalizacja

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
Trzebnica 55-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
Trzebnica 55-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się