Zakup wraz z dostawą rękawic

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą rękawic dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy, 22-463 Radecznica, ul. Klasztorna 4, w asortymencie i ilościach podanych w Załączniku Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33100000-1.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Dostawa przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy w ilości i asortymencie zamówionym przez Zamawiającego w formie telefonicznej lub faksu w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej w przypadku, gdy opis wskazuje na pochodzenie przedmiotu zamówienia. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te lub lepsze od opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem medycznym. Jeżeli zachodzi konieczność asortyment równoważny należy odpowiednio przeliczyć z zachowaniem ogólnej ilości (przeliczenie zamawianych ilości winno być wykonane do liczby zamawianych sztuk, jeśli konieczne, zaokrąglając tę liczbę w górę, tak by oferta złożona została na pełne opakowania).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Klasztorna 4
Radecznica 22-463
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
ul. Klasztorna 4
Radecznica 22-463
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się