Budowa 25 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Ostrowy.

» Opis zapytania

W ramach zadania planuje się wykonanie 25 sztuk kompletnych biologicznie czynnych przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości Q=[m3/d] od 0,30 do 1,35 m3.
Oczyszczalnie są mikrostacjami oczyszczania ścieków z czynnymi osadami, działającymi w technologii SBR – biologicznego reaktora sekwencyjnego i drenażu rozsączającego.
Oczyszczalnie muszą być oznakowane CE. Urządzenia muszą być zgodne z normą PN EN 12566-
3:2005+A2:2013 oraz posiadać deklarację właściwości użytkowych potwierdzoną protokołem z
badań typu wraz z raportem szczegółowym z badań wystawionym przez laboratorium
notyfikowane Komisji Europejskiej. Nie dopuszcza się urządzeń pracujących z napowietrzaniem
grawitacyjnym. Napowietrzanie musi się odbywać wyłącznie za pomocą dmuchawy. Wymaga się,
aby certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 wystawiony był przez
laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej.
Powyższe urządzenie ma być kompaktową oczyszczalnią ścieków wykonaną z polietylenu. Ciąg technologiczny oczyszczalni może składać się z następujących urządzeń:
- przyłącza kanalizacji PVC DN160,
- studzienki rewizyjnej,
- przepompowni ścieku surowego,
- oczyszczalni SBR,
- przepompowni ścieków oczyszczonych,
- drenażu rozsączającego.
Stopień oczyszczania zanieczyszczeń określony parametrami: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot, fosfor – musi być zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopad 2014r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (załącznik nr 2) i potwierdzony w Raporcie z wstępnych badań typu.
Wyklucza się oczyszczalnię, która będzie pracowała w oparciu o zastosowanie innej technologii oczyszczania, niż technologia określona powyżej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Nowe Ostrowy 80
Nowe Ostrowy 99-350
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy 80
Nowe Ostrowy 99-350
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się