Przebudowa drogi wenętrzenej z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową na działce ozn. nr ewid. 329 w msc. Rozwory gm. Rzekuń

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi wewnętrznej ozn. nr geod. 329 w msc. Rozwory Gm. Rzekuń z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową z kruszywa naturalnego i łamanego oraz jej oznakowania. Prace prowadzone będą w odcinku od km 0+000,00 do km 0+679,20 w istniejących liniach rozgraniczających pas drogowy.
Szczegółowy zakres prac określają opis techniczny, zapisy niniejszej SIWZ oraz przedmiary robót, który służą jedynie pomocniczo. Nie stanowią podstawy rozliczenia.

3. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również do:
1) Do poniesienia kosztów:
• obsługi geodezyjnej,
• zagospodarowania odpadów,
• zakupu i dowozu materiałów,
• organizacji placu budowy,
• organizacji zaplecza socjalnego,
• zużycia mediów,
• sporządzenia planu BIOZ.
• uprzątnięcia pasa drogowego po robotach budowlanych
2) Udzielenia gwarancji na wykonanie roboty budowlanej na okres 0-12 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót (okres gwarancji uzależniony od wpisu zamieszczonego w formularzu ofertowym przez Wykonawcę);
3) Przedstawienia do akceptacji przed przystąpieniem do robót aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i materiały budowlane;
4) Zgłoszenia Zamawiającemu i uzyskania akceptacji każdej zmiany technologii wykonania robót. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę;
5) Ustanowienia kierownika budowy branży drogowej na własny koszt;
6) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu;
7) Zapewnienia przejezdności dróg i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy, oraz robót poza placem budowy, a w szczególności: zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych;
8) Przestrzegania zasad BHP na terenie budowy;
9) Dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia;
10) Odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych punktów geodezyjnych na własny koszt;
11) Wbudowania materiałów i urządzeń posiadających kary techniczne, atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty dopuszczające ich użycie do użyteczności publicznej. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane;
12) Wykonania na własny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egzemplarzach;
13) Przedłożenia Zamawiającemu pełnej dokumentacji odbiorowej w postaci operatu kolaudacyjnego w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego;
14) Dokonania wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia oferty;
15) Zachowania wymagania zawartego w art. 29 ust. 5 Prawo Zamówień Publicznych
w zakresie dostępności projektu i realizacji robót budowlanych dla wszystkich użytkowników a w szczególności osób niepełnosprawnych.
16) Wykonania na każde zlecenie inspektora nadzoru niezbędnych badań, prób i pomiarów w celu stwierdzenia prawidłowości wykonania robót.
17) Wykonać roboty zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. 2020 poz. 470 ze zm.).
18) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643 ze zm.).
19) Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
20) Prowadzenia robót zgodnie obowiazującym prawem budowlanym, dokumentacją budowy i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych;
21) Zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi, z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie „Prawo Budowlane” tj. posiadających certyfikat;
22) Zapewnienia przejezdności dróg i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy, oraz robót poza placem budowy, a w szczególności: zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniając bezpieczne dojścia i dojazdy do istniejących posesji;
23) Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.
24) Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
25) Szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają załączone do SIWZ: matariały do zgłoszenia – opis techniczny, szczegółowe specyfikacje techniczne, przedmiary robót (przedmiary robót maja charakter pomocniczy). Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie w/w dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w opisie technicznym - w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a dokumentami pomocniczymi (tj. przedmiarami robót) - przesądzają zapisy opisu technicznego.


4. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych.
4.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. „Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.
4.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
4.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000,00 PLN za każdy taki przypadek. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.1. czynności.
4.5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5. Inne informacje
• Zamawiający wymaga mieszania poszczególnych kruszyw w umownych proporcjach na placu budowy w obecności przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego;
• Poszczególne kruszywa muszą spełniać wymogi norm zawartych w wymaganiach technicznych dotyczących nawierzchni drogowych WT2010,
• Wskaźnik zagęszczenia podłoża gruntowego Is na poziomie min. 0,98 warstw konstrukcyjnych na poziomie min. 1,0.
• Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót dostarczy Zamawiającemu badania laboratoryjne mieszanek potwierdzające jej jakość;
• Zamawiający na każdym etapie robót może zarządzić badania mieszanek, jeżeli zaś wyniki tych badań wykażą, iż jakość mieszanek nie jest zgodna z wymogami oraz opisem przedmiotu zamówienia - koszty zleconych badań obciążają Wykonawcę;
• Na dzień podpisania umów oraz na każde żądanie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wglądu dokument potwierdzający, że zakupiona mieszanka żwirowa pochodzi ze żwirowni posiadającej koncesję na jej wydobycie.
Zadania realizowane będzie w ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
• administrator Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń.
• administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawch przetwarzania Państwa danych osobowych
za pośrednictwem poczty elektronicznej: rzekun@rzekun.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową na działce ozn. nr ewid.329 w msc. Rozwory gm. Rzekuń“.
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm), dalej „ustawa Pzp";
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.)
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7. Zamawiający zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługach oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 ze zm.) umożliwia stosowanie przez Wykonawcę i Podwykonawcę względem Zamawiającego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w związku z realizacją niniejszego postępowania przetargowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kościuszki 33
Rzekuń 07-411
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
Rzekuń 07-411
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się