Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach na potrzeby rozwoju funkcji przedszkolnej w ramach zadania "Bezpieczny maluch na start"

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy, przebudowy i wyposażenia budynku Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach wraz z zagospodarowaniem terenu, rozbudową i przebudową placu zabaw w zakresie koniecznym na działce nr 106/4 i 94/10 o pow. 2876 m2 zapisanych w księdze wieczystej KW 2934 na mapie 24 obręb Dz. Ligota oraz działka 106/5 o powierzchni 297 m2 , zaznaczonej na mapie 24 obręb Dz. Ligota , zapisanej w księdze wieczystej KW 64043 stanowiących własność Miasta Katowice.
2. Złożenie w imieniu Miejskiego Przedszkola nr 99 wniosku o uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, uzupełnianie i wprowadzanie ewentualnych zmian w dokumentacji wymaganych przepisami przez organ wydający pozwolenie.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również prace przedprojektowe związane z uzyskaniem zapewnień dostawy, mediów, warunków technicznych dla mediów oraz ewentualnej przebudowy zjazdu z drogi publicznej oraz uzyskanie wszelkich innych niezbędnych decyzji do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
4. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją projektową, w przypadku, gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże Wykonawcę do jego sprawowania, planując 7 pobytów projektanta na budowie – zakres zamówienia objętego prawem opcji.
5. Budynek po przebudowie i rozbudowie oraz jego otoczenie musi być budynkiem bez barier architektonicznych i w pełni przystosowany i dostępny dla osób niepełnosprawnych (np. pochylnie, winda osobowa)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
a) szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ,
b) wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ,
stanowiącymi integralną część niniejszej SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Wita Stwosza 7
Katowice 40-040
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Centrum Usług Wspólnych w Katowicach
Wita Stwosza 7
Katowice 40-040
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się