Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wilsona w Knurowie – Etap III, obejmujący budowę oświetlenia ul. Wilsona od szafy oświetleniowej nr SO-009 do słupa nr 009/2/18 wraz z przebudową chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od budynku nr 57 do budynku nr 99

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wilsona w Knurowie od szafy oświetleniowej nr SO-009 do słupa nr 009/2/18, w tym:
a) montaż słupów oświetleniowych, stalowych, ocynkowanych, rurowych o wys. 9 m
z wysięgnikiem łukowym ulicznym na fundamencie – 18 szt.,
b) montaż opraw oświetleniowych typu LED o mocy 71W z układem redukcji mocy – 18 szt.,
c) ułożenie kabla typu YAKXS 4x35 mm2,
d) demontaż, odwóz oraz utylizacja zdemontowanych opraw, wysięgników i przewodów, na odcinku od ul. Rakoniewskiego do ul. Matejki,
e) odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm wraz z podbudową
w pasie o szer. ok. 70 cm,
2) przebudowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od budynku nr 57 do budynku nr 99 o łącznej długości ok. 220 mb, w tym:
a) wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z podbudową w pasie o szer. ok. 70 cm,
b) wymiana krawężników i obrzeży,
3) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia ww. projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z projektem opracowanym przez Wykonawcę, o którym mowa powyżej,
5) roboty towarzyszące (roboty rozbiórkowe, odwóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, odtworzenie nawierzchni i trawników uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót, itp.).
2. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (robociznę i materiały) na okres zadeklarowany w ofercie, nie krótszy niż 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpocznie się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i Wykonawcę. Warunki gwarancji określa wzór Karty Gwarancyjnej, stanowiący zał. nr 3 do wzoru umowy.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie dotyczącym budowy oświetlenia wzdłuż ul. Wilsona od szafy oświetleniowej nr SO-009 do słupa nr 009/2/18, przedmiar robót oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.
4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę.
5. Wszelkie parametry, w tym parametry techniczno - eksploatacyjne oraz użytkowe urządzeń i materiałów zastosowanych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane w dokumentacji projektowej. Podanie typów urządzeń oraz nazw producentów należy traktować jako przykładowe.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. dr. Floriana Ogana 5
Knurów 44-190
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
Knurów 44-190
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się