„Zakup i dostawa wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania w tym: zakup laptopów z oprogramowaniem i myszą oraz sprzętu audiowizualnego: telewizorów i słuchawek w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania w tym: zakup laptopów z oprogramowaniem i myszą oraz sprzętu audiowizualnego: telewizorów i słuchawek w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19””:

• Komputer przenośny (laptop) z oprogramowaniem i myszą -122 sztuki,
• Sprzęt audiowizualny –słuchawki – 122 sztuki,
• Sprzęt audiowizualny –telewizor – 2 sztuki.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Specyfikację techniczną zawiera SIWZ.
3) Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia:
a) podane w niniejszej specyfikacji parametry techniczne urządzeń należy traktować jako minimalne. Zamawiający dopuszcza oferty urządzeń o parametrach technicznych wyższych,
b) oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (bez śladów użytkowania), aktualnie produkowany na rynku, pochodzić z legalnego źródła,
c) przedmiot zamówienia musi posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty itp. oraz niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie, oraz winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia
i pracy do celu dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany,
d) wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej.
4) Wymagane minimalne warunki gwarancji:
a) gwarancja producenta realizowana musi być przez producenta lub autoryzowany serwis producenta,
b) wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia minimum 24 miesiące od daty odbioru końcowego,
3) udzielona gwarancja zapewnia:
a) dostarczenie sprawnego sprzętu zastępczego na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii,
b) świadczenie usług serwisowych w miejscu instalacji urządzenia przez cały okres gwarancji oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek,
c) dostępność wsparcia technicznego od poniedziałku do piątku w godzinach 10 -18 przez cały rok
w języku polskim
d) udzielona gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz
z niezbędnym wyposażeniem z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji,
e) w ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu,
5) Wymagania dotyczące dostarczenia towaru:
a) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia zorganizowanym przez siebie transportem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas załadunku, transportu oraz rozładunku.
b) Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku, wniesienia, ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Prawo opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy PZP. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji
i powiększyć ilość komputerów określonych w SIWZ jednak nie więcej niż o 30% wartości brutto umowy.
2. Warunki skorzystania z prawa opcji:
1) skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego
w zakresie przedmiotu zamówienia, w szczególności większe niż przewidywane zapotrzebowanie
na komputery przenośne (laptopy) z oprogramowaniem i myszą oraz sprzęt audiowizualny –słuchawki.
2) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach, jak zamówienie podstawowe,
3) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w czasie obowiązywania umowy,
4) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę oświadczeniem, tj. poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeśli Zamawiający skorzysta częściowo z zamówienia opcjonalnego),
5) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji
na warunkach opisanych w SIWZ i we wzorze umowy. Do obliczenia wartości dostawy w ramach prawa opcji będą przyjęte stawki jednostkowe i ceny wskazane w Ofercie.
3. Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
4. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP oraz nie wymaga aneksowania umowy.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Wrzosowa 44
Kielce 25-211
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wrzosowa 44
Kielce 25-211
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się