Przebudowa drogi powiatowej nr 4510 E w m. Podbolesławiec

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4510 E w m. Podbolesławiec.
Przebudowa obejmuje odcinek drogi powiatowej o długości 976,74 mb (km od 0+362 do km 1+338,74).

Przebudowa drogi zakłada poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości jezdni 6,0 m i obustronnie utwardzone pobocza - bitumiczne o szerokości 1 m.
Konstrukcja drogi na poszerzeniu i poboczach stanowi: warstwa ścieralna AC11S 50/70 (KR2) grubości 4 cm, warstwa wiążąca AC11W 50/70 KR2) grubości8 cm oraz podbudowa z kruszywa łamanego układana w dwóch warstwach 8 cm 0/31,5 mm C30/50 14 cm 0/63 mm C30/50. W śladzie istniejącej jezdni przewiduje się częściowe frezowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie warstwy wyrównawczej z AC16W 50/70 (KR2) zgodnie z tabelą wyrównań, następnie ułożenie warstwy ścieralnej AC11S 50/70 (KR2) grubości 4 cm. Na warstwie wyrównawczej przewiduje się ułożenie siatki szklano-węglowa przesączonej asfaltem. Zaprojektowano przekrój poprzeczny drogi daszkowy o nachyleniu 2% (w łukach poziomych jednostronny od 2 do 3%), jedno jezdniowy, dwupasmowy, przeznaczony do ruchu w obu kierunkach. Liczba przebudowywanych zjazdów o nawierzchni bitumicznej wynosi 6, powierzchnia 166,0 m2. Wody opadowe i roztopowe zostaną zebrane za pomocą rowów przydrożnych i przepustów drogowych. Łączna długość przebudowywanych przepustów to 66,0 m.

Zakres robót obejmuje również:
1) inne roboty towarzyszące i tymczasowe, warunkujące pełne wykonanie zadania inwestycyjnego, zgodnie z dokumentacjami projektowymi, obowiązującymi przepisami prawa i aktualnymi normami,
2) obsługę realizacyjną geodezyjną, pomiar powykonawczy,
3) opracowanie, wdrożenie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: projekty budowlane, przedmiar robót, ślepy kosztorys, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wg poniższego zestawienia:
- ślepy kosztorys po wypełnieniu kosztorys ofertowy - zał. nr 8 do SIWZ,
- przedmiar robót – zał. nr 9 do SIWZ,
- projekty budowlane – zał. nr 10 i nr 11 do SIWZ,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót– zał. nr 12 do SIWZ,
- projekt docelowej organizacji ruchu - zał nr 13 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul.Waryńskiego 14
Wieruszów 98-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie
ul.Waryńskiego 14
Wieruszów 98-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się