„Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica do dz. ew. nr 1221 wraz z wykonaniem zatoki parkingowej oraz remontem urządzeń odwodnienia drogi w km 18+597 – 18+740 w m. Zbludza”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie zjazdu z drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica do dz. ew. nr 1221 wraz z wykonaniem zatoki parkingowej oraz remontem urządzeń odwodnienia drogi w km 18+597 – 18+740 w m. Zbludza.
Zamówienie obejmuje w szczególności:
1) remont kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę powiatową,
2) przebudowę zjazdu z drogi powiatowej,
3) wykonanie zatoki parkingowej,
4) wykonanie dokumentacji czasowej zmiany organizacji ruchu na czas realizacji zadania oraz opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej w skali 1:500.
Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określony został w dokumentacji przetargowej, w szczególności: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót, planie sytuacyjnym, przekroju normalnym zatoki oraz wzorze umowy - stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu zamówienia, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w tym zapoznania się z zakresem robót drogowych w ciągu drogi powiatowej wynikającym z opracowanej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, planu, rysunku.
3. Zamawiający wymaga aby:
1) roboty budowlane związane z wykonaniem zamówienia prowadzone były w wyznaczonym pasie drogowym, bez naruszania własności osób trzecich (w przypadku naruszenia własności osób trzecich Wykonawca poniesie koszty z tytułu wyrządzonych szkód),
2) Wykonawca wykonał badania nośności i zagęszczenia wykonanej podbudowy oraz badania laboratoryjne pobranych próbek materiałów wg. wskazań inspektora nadzoru, przy czym wykonanie badań laboratoryjnych powinno się odbyć w jednostce wskazanej przez Zamawiającego lub zaakceptowanej przez Zamawiającego, jeżeli jednostkę badającą wskaże Wykonawca,
3) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia opracował na własny koszt i we własnym zakresie oraz przedstawił Zamawiającemu projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas realizacji zadania wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem) oraz zabezpieczył i oznakował miejsce prowadzenia robót,
4) Wykonawca wykonał dokumentację geodezyjną powykonawczą w skali 1:500 wraz z ewentualną aktualizacją użytków gruntowych nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej w ilości 3 egz. oraz w formie elektronicznej na nośniku płyta CD.
4. Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji na wykonane roboty w wysokości 36 miesięcy, liczonego od dnia odbioru końcowego. Okres gwarancji ponad minimalny okres stanowi kryterium oceny ofert na zasadach określonych w pkt 18.2 lp. 2 SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Józefa Marka 9
Limanowa 34-600
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Józefa Marka 9
Limanowa 34-600
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się