„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3101L Średnia Wieś - Wierzchowina - Chłaniów - Bzowiec - Gruszka Mała na odcinkach: od km 0+085 do km 0+660; od km 6+608 do km 7+098; od km 7+558 do km 8+129”.

» Opis zapytania

1.W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie jezdni o szerokości 6,0 m o łącznej długości przedmiotowych odcinków 1,636 km.
A. na odcinku od km 0+085 do km 0+660 o dł. 0,575 km.
Na w/w. odcinku planuje się poszerzenie pasa jezdni do 3,0 m. Wykonanie obustronnych poboczy – gruntowych umocnionych kruszywem o szerokości 1,0 m. Przebudowa drogi na odcinku tj. od km 0+085 do km 0+660, obejmuje wykonanie: warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11W, warstwy wiążącej z AC 11W o gr. 6 cm, warstwy ścieralnej z AC 11S o gr. 4. występujące na przedmiotowym odcinku zjazdy zlokalizowane po prawej stronie drogi nr 3101L zaprojektowano jako zjazdy indywidualne o nawierzchni z kruszywa o szerokości nawierzchni 4,0 m lub jako zjazdy podwójne usytuowane w granicach działki o szerokości 6,0 m. W miejscach rowów pod zjazdami zaprojektowano przepusty z rur PEHD o średnicy 0,4 m do 0,6 m z prefabrykowanymi zakończeniami typu „kołnierzowego”. Odwodnienie drogi powierzchniowe zostanie zapewnione za pomocą spadków poprzecznych do rowów przydrożnych. W ramach zadania planuje się wykonanie oznakowania pionowego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
B. Od km 6+608 do km 7+098 odcinek o długości 0,490 km
Planuje się poszerzenie pasa jezdni do 3,0 m. Wykonanie obustronnych poboczy – gruntowych umocnionych kruszywem o szerokości 1,0 m. Konstrukcja drogi na odcinku tj. od km 6+608 do km 7+098, obejmuje wykonanie: warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11W, warstwy wiążącej z AC 11W o gr. 6 cm, warstwy ścieralnej z AC 11S o gr. 4. występujące na przedmiotowym odcinku zjazdy występujące po obu stronach drogi nr 3101L zaprojektowano jako zjazdy indywidualne o nawierzchni z kruszywa lub betonu asfaltowego, o szerokości nawierzchni 4,0 m. Zjazd na drogę wewnętrzną wpadającą z prawej strony do drogi zaprojektowano o szerokości nawierzchni 5,0 m. W miejscach rowów pod zjazdami zaprojektowano przepusty z rur PEHD o średnicy 0,4 m do 0,6 m z prefabrykowanymi zakończeniami typu „kołnierzowego”. Odwodnienie drogi powierzchniowe zostanie zapewnione za pomocą spadków poprzecznych do rowów przydrożnych. Po prawej stronie jezdni planuje się wykonanie peronu o konstrukcji obejmującej: warstwę odsączającą z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15 cm, warstwę podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm, podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, warstwę ścieralną z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm. Skrzyżowania występujące na w/w. odcinku zostaną przebudowane poprzez zastosowanie korekty łuków wyokrąglających krawędzie jezdni oraz jako zwykłe nieskanalizowane. W zakresie przebudowy przedmiotowego odcinka drogi planuje się przebudowę istniejącego przepustu pod koroną drogi zlokalizowanego w 7+063,95 PEHD o średnicy Ø1,0 m długości 12,5 m. W ramach zadania planuje się wykonanie oznakowania pionowego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej cheumoutwardzalnej.
C. Od km 7+558 do km 8+129 o długości 0,571 km
Na odcinku o długości 0,571 km planuje się poszerzenie pasa jezdni do 3,0 m. Wykonanie obustronnych poboczy – gruntowych umocnionych kruszywem o szerokości 1,0 m. Konstrukcja drogi na odcinku tj. od km 6+608 do km 7+098, obejmuje wykonanie: warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11W, warstwy wiążącej z AC 11W o gr. 6 cm, warstwy ścieralnej z AC 11S o gr. 4. występujące na przedmiotowym odcinku zjazdy występujące po obu stronach drogi nr 3101L zaprojektowano jako zjazdy indywidualne o nawierzchni z kruszywa lub betonu asfaltowego, o szerokości nawierzchni 4,0 m lub jako zjazdy podwójne usytuowane w granicach działki o szerokości 6,0 m. W miejscach rowów pod zjazdami zaprojektowano przepusty z rur PEHD o średnicy 0,4 m do 0,6 m z prefabrykowanymi zakończeniami typu „kołnierzowego”. Odwodnienie drogi powierzchniowe zostanie zapewnione za pomocą spadków poprzecznych do rowów przydrożnych.
Skrzyżowanie występujące na w/w. odcinku zostanie przebudowane poprzez zastosowanie korekty łuków wyokrąglających krawędzie jezdni oraz jako zwykłe nieskanalizowane. W zakresie przebudowy przedmiotowego odcinka drogi planuje się przebudowę istniejącego przepustu pod koroną drogi zlokalizowanego w km 8+092,20 PEHD o średnicy 2xØ1,0 m długości 11,25 m. W ramach zadania planuje się wykonanie oznakowania pionowego.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z decyzją
o pozwoleniu na budowę, harmonogramem rzeczowo – finansowym robót budowlanych, obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlana i niniejszą SIWZ,
2) zapewnienie kierownika budowy przez Wykonawcę,
3) zagospodarowanie terenu: uporządkowanie obszaru przyległego do pasa drogowego, odtworzenie terenów zielonych,
4) przeprowadzenie wymaganych badań, przygotowanie rozliczenia końcowego, opracowanie powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacji i innych niezbędnych czynności zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej.
3. Materiały pochodzące z rozbiórek będą rozdysponowane zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty: projekt wykonawczy, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót (Uwaga: Przedmiar robót, stanowi tylko podstawę informacyjno-pomocniczą w określeniu robót, zgodnie z zapisami pkt 12 SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Borowa 6
Krasnystaw 22-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Borowa 6
Krasnystaw 22-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się