Remont drewnianej konstrukcji mostu na rzece Pilicy w ciągu drogi powiatowej nr 3934E w km. 30+301 w m. Krzętów

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest remont drewnianej konstrukcji mostu na rzece Pilicy w ciągu drogi powiatowej nr 3934E w km. 30+301 w m. Krzętów.
2. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt. 1. obejmują remont drewnianej konstrukcji mostu na rzece Pilicy w ciągu drogi powiatowej nr 3934E w km. 30+301 w m. Krzętów.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą min:
a) rozbiórka istniejących balustrad chodników, jezdni i poprzecznic drewnianych na moście
b) wykonanie nowych przekładek z papy termozgrzewalnej
c) odtworzenie w całości drewnianej konstrukcji mostu
d) zabezpieczenie antykorozyjne metalowych elementów mostu
e) naprawa przyczółków
f) naprawa stożków nasypów.

3. Szczegółowy opis zakresu robót, o których mowa w pkt. 2 określają:
- przekrój konstrukcji mostu (poprzeczny, podłużny) stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ
- przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ.

UWAGA: W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikami do SIWZ przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów określonych w dokumentacji lub o równoważnych parametrach. Wszystkie wskazane z nazwy materiały użyte w dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym niż wskazany w SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów wskazujących na zastosowanie innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
4. Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga aby wszystkie czynności składające się na wykonanie robót budowlanych i związane z wykonaniem tych robót dla, których jest konieczna obecność osoby je wykonującej na Terenie budowy były wykonywane w oparciu o osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych robót bez zatrudnienia na umowę o pracę u Wykonawcy lub Podwykonawców. Zastrzeżenie nie dotyczy osób wykonujących czynności: kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów na budowę, geodetów, osób wykonujących usługi sprzętowe i transportowe, o ile czynności te nie stanowią stosunku pracy na gruncie przepisów Kodeksu pracy (np. samozatrudnienie). 4.1.Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu przekazania terenu budowy oświadczenie o zatrudnieniu przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego w ust. 4. Ponadto Wykonawca i/lub Podwykonawca złoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy lub umowy o podwykonawstwo wykaz osób, które wykonują czynności związane z wykonaniem robót budowlanych w trakcie realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób i czynności jakie będą wykonywały. W przypadku zmian osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uaktualniony wykaz. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4.2.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 4 czynności w trakcie realizacji zamówienia:- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 4.3.Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego bądź też przedstawienie dokumentów, które nie będą potwierdzać spełnienia wymagań, o których mowa w pkt 4 będzie traktowane jako niespełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 4.4.Za niespełnienie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 4 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę). 4.5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez okres realizacji wykonywanych przez nich czynności. W przypadku uniemożliwienia Zamawiającemu kontroli przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt 4 Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 2.000,00 zł za każde uniemożliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Leszka Czarnego 22
Radomsko 97-500
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Powiat Radomszczański
ul. Leszka Czarnego 22
Radomsko 97-500
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się