Dostawa leków

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1A lub 1B do SIWZ/UMOWY.
2. Zamawiający dopuszcza zaoferowania przedmiotu zamówienia w mniejszych lub większych opakowaniach jednostkowych (tj. w innej ilości pojedynczych sztuk w opakowaniu) niż wskazane w załączniku nr 1A lub 1B do SIWZ/UMOWY. Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilości oferowanych sztuk asortymentu oraz opakowań tak, aby odpowiadała ilości zamawianej. Opakowania należy zaokrąglać do pełnego opakowania w górę.
3. Zamawiający dopuszcza zaoferowania zamiennie tabletek na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki
i odwrotnie oraz dopuszcza zaoferowania zamiast ampułek fiolek przy zachowaniu tej samej drogi podawania.
4. Oferowane leki muszą spełniać wymagania przewidziane ustawą Prawo farmaceutyczne (tj.: Dz. U. z 2020 r.
poz. 944 z późn. zm.).
5. Określone w formularzu ofertowym ceny leków nie mogą być wyższe niż określone w obwieszczeniu Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 357 z pózn. zm.) urzędowa cena zbytu powiększona o marżę nie wyższą niż urzędowa marża hurtowa, a przypadku podmiotu innego niż przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 06 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne po cenie nie wyższej niż urzędowa cena zbytu (jeżeli dotyczy).
6. Ilości przedmiotu zamówienia zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY są ilościami orientacyjnymi, Zamawiający będzie składał w trakcie trwania umowy zamówienia wg rzeczywistych potrzeb. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu.
7. Zamówione leki winny być dostarczone do pomieszczeń Apteki Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o., od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 10:00, transportem Wykonawcy lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy przewozowej w terminie 24 godzin od daty złożenia zamówienia.
8. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ramach przewidzianego umową wynagrodzenia zobowiązuje się do użyczenia przynajmniej 6 sztuk pomp. Przekazanie pomp nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron – dotyczy pakietu nr 1.
9. Dostawa leków będzie się odbywała każdorazowo na podstawie zamówienia, określającego rodzaj i ilość przedmiotu zamówienia.
10. Wymagany termin płatności wynosi 30 dni od doręczenia prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym wraz ze wskazaniem numeru umowy, wystawionej faktury Zamawiającemu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. W. Lipa 2
Ruda Śląska 41-703
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. W. Lipa 2
Ruda Śląska 41-703
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się