ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY LGOTA WIELKA

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lgota Wielka w okresie od dnia podpisania umowy (nie wcześniej jednak niż od 01.09.2020r.) do 31.08.2021r.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,
2) zapewnienie wyposażenia PSZOK w kontenery i pojemniki na odpady celem odbierania (przyjmowania) odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lgota Wielka i zagospodarowanie zebranych w PSZOK odpadów oraz zapewnienie obsługi PSZOK

Powierzchnia gminy wynosi: 63,08 km²
Łączna liczba mieszkańców gminy według złożonych deklaracji -3747(stan na 30.07.2020 r.).
Nieruchomości zamieszkałe: 1150
Łączna ilość nieruchomości: 1150

UWAGA !
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne. Ich ilość może wzrosnąć lub zmaleć w okresie realizacji zamówienia.

Ilość odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Lgota Wielka:
• w 2018 r. – 801,880Mg, w tym odpady segregowane –182,180 Mg, zmieszane – 619,700 Mg
• w 2019 r. – 930,680 Mg, w tym odpady segregowane – 130,360 Mg, zmieszane – 800,320 Mg

Zamawiający przedstawia poniżej szacunkowe ilości odpadów komunalnych, które mogą zostać odebrane w okresie obowiązywania umowy tj. od dnia podpisania umowy (nie wcześniej jednak niż od 01.09.2020r.) do 31.08.2021r.
na podstawie których należy oszacować kwotę oferty:

• Odpady niesegregowane (zmieszane) - 468,00 Mg
• Popiół – 300,00 Mg
• Bioodpady – 8,00 Mg
• Odpady segregowane, tj. papier i tektura, opakowania ze szkła, tworzywa sztuczne, PSZOK – 238,15 Mg

Wskazana powyżej ilość odebranych odpadów jest podana jedynie pomocniczo w celu ułatwienia Wykonawcy wyceny zamówienia.
Szacowana ilość odpadów komunalnych jaka powstanie w okresie obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą – Mg, w tym:
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 468,000 Mg
- tworzywa sztuczne – 81,000 Mg
- szkło –50,000 Mg
- metal –5,000 Mg
- opakowania wielomateriałowe – 6,500 Mg
- papier i tektura – 5,000 Mg
- popiół – 300,000 Mg
- bioodpady – 8,000 Mg
- przeterminowane leki i chemikalia – 0,010 Mg
- zużyte baterie i akumulatory – 0,050 Mg
- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne –19,000 Mg
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 0,760 Mg
- zużyte opony –14,520 Mg
- meble i inne odpady wielkogabarytowe – 56,000 Mg
- odpady niebezpieczne – 0,300 Mg
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki) – 0,010Mg

Razem: 1014,15 Mg

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Ul. Radomszczańska 60
Lgota Wielka 97-565
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Lgota Wielka
Ul. Radomszczańska 60
Lgota Wielka 97-565
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się