Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lipusz

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lipusz, wyposażenie wskazanych przez zamawiającego nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych (worki na szkło, papier) oraz transport odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. Odbieranie odpadów dotyczy wszystkich nieruchomości za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność cmentarzy,.
4.2. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90500000-2 – Usługi związane z odpadami
90511000-2 – Usługi wywozu odpadów
90512000-9 – Usługi Transportu Odpadów
90513100-7 – Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
4.3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
4.3.1. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Lipusz.
4.3.2. Wyposażenie wskazanych przez Zamawiającego nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych (worki na szkło, papier).
4.3.3. Odbiór odpadów zebranych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Lipuszu przy ul. Majkowskiego 9B
4.3.4. Odbiór gromadzonych w lokalnych punktach selektywnej zbiórki odpadów frakcji: papier, szkło, tworzywa sztuczne, przeterminowane leki, baterie z wskazanych przez Zamawiającego pojemników.
4.3.5. Transport odebranych odpadów komunalnych do Zakładu Zagospodarowania w Sierznie. W przypadku awarii instalacji w Sierznie, bądź w stanach odbiegających od normalnych eksploatacji odpady należy kierować do instalacji zastępczej położonej nie dalej niż w odległości 75 km od granicy gminy. Transport do instalacji zastępczej nie jest podstawą do zmiany ceny za świadczone usługi.
4.3.6.Szacunkowa ilość odpadów komunalnych przewidziana do odbioru z terenu gminy Lipusz w okresie od 01.09.2020 r. do 30.04.2022 r. wynosi 1684 Mg zgodnie z Szczegółowym opisem zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
4.3.8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Wybickiego 27
Lipusz 83-424
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Lipusz
Wybickiego 27
Lipusz 83-424
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się