„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Radomin”

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia:
1.1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całej masy stałych odpadów komunalnych, przez okres 12 miesięcy, przekazanych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radomin, zarówno zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny w szczególności: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady, odpady z opakowań wielomateriałowych; zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektroodpadów i tekstylia 2 raz w roku, w ciągu jednego dnia w po 2 godziny w każdej z trzech miejscowości: Radomin, Płonne i Dulsk; 2 razy w miesiącu na zgłoszenie Zamawiającego odbiór odpadów z WDK Dulsk i świetlicy wiejskiej w Radominie oraz wywóz odpadów z uroczystości gminnych na zgłoszenie zamawiającego maksymalnie 2 razy w roku.
1.2. Zamówienie obejmuje wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w worki na odpady zbierane selektywnie, w terminie do 10.01.2021 r.
1.3. W ramach zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do transportu i przekazania odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Region 3 Lipnowsko-Rypiński, dla zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania.
1.4. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest w trakcie wykonania zamówienia do przestrzegania i stosowania obowiązujących ustaw, rozporządzeń, planów, regulaminów i programów dotyczących przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Radomin
Radomin 87-404
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Radomin
Radomin
Radomin 87-404
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się