„Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług, polegających na odbiorze, transporcie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u, z terenu gminy Jaraczewo w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) zgodnie z przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaraczewo a także innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i miejscowego. W ramach zagospodarowania odpadów podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin, z którym Gmina Jaraczewo ma zawartą umowę na zagospodarowanie odpadów. W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), w przypadku Gminy Jaraczewo do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin, z którym Gmina Jaraczewo ma zawartą umowę na zagospodarowanie odpadów. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór następujących odpadów komunalnych z podziałem na: • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, • odpady komunalne zbierane selektywnie z podziałem na: a) papier i tektura, b) metale i tworzywa sztuczne, c) szkło kolorowe, d) szkło bezbarwne, e) odpady biodegradowalne – zielone i kuchenne, f) zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu, g) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, h) odpady wielkogabarytowe, i) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, j) urządzenia zawierające freon, k) przeterminowane leki, l) zużyte opony samochodowe, m) szkło płaskie, n) opakowania z metali, metale o) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, p) opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, q) baterie i akumulatory, r) odpady wytworzone podczas iniekcji domowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ, jak również projekt umowy, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.08.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Jarocińska 1
Jaraczewo 63-233
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
Jaraczewo 63-233
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się