Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywół

» Opis zapytania

1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych powstałych i zebranych od wszystkich właścicieli nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Odrzywół.
1.2. Transport zebranych odpadów komunalnych.
1.3. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powinno być wykonywane w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z:
- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564, 1592, z 2019 r. poz. 60.),
- przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629..) oraz przepisami wykonawczymi do niej,
- zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.01.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami,
- postanowieniami uchwały Nr XIV.96.2020 Rady Gminy Odrzywół z dnia 7 maja 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Odrzywół.
1.4. Odbioru i zagospodarowania zebranych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w cyklu 2 razy w okresie obowiązywania zamówienia w terminie ustalonym przez Zamawiającego,
1.5. Nieodpłatne wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane) i worki do selektywnej zbiórki odpadów w terminie do 31.08.2020 r. oraz dostarczanie nowych worków przy odbiorze odpadów w miarę potrzeb mieszkańców (ilość worków będzie równa ilości odebranych worków z odpadami),
1.6. Przygotowania i dystrybucji harmonogramu odbioru odpadów wraz z informacją dotyczącą prawidłowej segregacji odpadów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 12.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.08.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Warszawska 53
Odrzywół 26-425
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Odrzywół
ul. Warszawska 53
Odrzywół 26-425
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się