Obsługa instalacji uzdatniania wody basenowej oraz utrzymanie w czystości niecek basenowych w Krytej Pływalni AWF we Wrocławiu przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest obsługa instalacji uzdatniania wody basenowej i utrzymanie w czystości niecek basenowych, łącznie z kratkami przelewowymi, murkami nawrotowymi, drabinkami i słupkami startowymi a także innymi urządzeniami w obrębie niecek basenowych montowanymi na stałe oraz ich podwodnym oświetleniem wraz z dostarczeniem środków chemicznych i innych materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotowej usługi, w Krytej Pływalni AWF we Wrocławiu
Szczegółowy zakres czynności, które są wymagane dla świadczenia przedmiotowej usługi zawiera:
a) Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ/umowy;
b) Harmonogramy badań wody niecki basenu sportowego, rekreacyjnego w 2020 r stanowiący Załącznik nr 2a do SIWZ ;
c) Wymagane badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody w obiekcie Krytej Pływalni AWF we Wrocławiu stanowiący Załącznik nr 2b do SIWZ;
d) Harmonogram badań wody doprowadzającej do pływalni w 2020 r. i Harmonogram badań wody ciepłej z natrysków w 2020 r. - stanowiące Załącznik nr 2c do SIWZ;
e) Instrukcja obsługi instalacji uzdatniania wody basenowej dla Krytej Pływalni AWF stanowiąca Załącznik nr 3a do SIWZ;
f) Instrukcja obsługi złoża AMF stanowiąca Załącznik nr 3b do SIWZ;
g) Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ
Wykonawca zobowiązany jest, między innymi:
a) do stałego utrzymania normatywnych parametrów wody basenowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016),
b) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt (zakup, dostawa i magazynowanie) przez cały okres trwania umowy środków chemii basenowej o określonych parametrach zgodnych z zaleceniami producenta aparatury pomiarowej BAYROL (zainstalowana u Zamawiającego) oraz środków dezynfekujących i innych materiałów niezbędnych do utrzymania i kontroli jakości wody zgodnie z normami przewidzianymi w przywołanym powyżej Rozporządzeniu oraz instrukcją obsługi instalacji uzdatniania wody basenowej dla Krytej Pływalni AWF we Wrocławiu stanowiącej Załącznik nr 3a do umowy oraz Instrukcją złoża filtracyjnego stanowiącą Załącznik nr 3b do umowy.
c) Parametry środków są określone jako parametry optymalne (minimalne). Wykonawca ma prawo do zaproponowania innych środków (zamiennika) o ile posiada on, co najmniej parametry równe lub lepsze, normy (jeśli dotyczy) środka zalecanego w Załącznikach do SIWZ.
d) W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia, nazw producentów, patentów, marek, znaków towarowych, norm czy systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Pozostałe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) wymagane jest wyznaczenie osoby, który będzie pełnił rolę stałego Koordynatora, w trakcie
świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia. Koordynator będzie zobowiązany do
utrzymania stałego kontaktu telefonicznego i/ lub e-mail z Zamawiającym. Do zadań
Koordynatora będzie należało bieżące organizowanie i sprawowanie nadzoru nad
prawidłowym świadczeniem usługi


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Al. I. J. Paderewskiego 35
Wrocław 51-612
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Al. I. J. Paderewskiego 35
Wrocław 51-612
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się