Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, mechanicznie odwodnionych z oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej

» Opis zapytania

1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, mechanicznie odwodnionych z oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej kodzie 19 08 05.
2. Zamawiający przewiduje, ze okresie realizacji zamówienia do odbioru będzie około 700 Mg w czterech transzach mokrej masy osadu.
3. Średnie uwodnienie osadu mieści się w przedziale 80 – 85%.
4. Za odbiór i odzysk odpadów odebranych z oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej odpowiada Wykonawca. Środki transportu użyte przez Wykonawcę podczas wykonywania usługi muszą być szczelne (nie powodować wycieków), stabilne (uniemożliwiające osuwanie się odpadów i przedostawanie się poza pojazd) oraz mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu odpadów i pozwalającą na ich odbiór z oczyszczalni w wymaganym terminie realizacji.
5. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z warunkami technicznymi i przestrzennymi odbioru odpadów.
6. Wykonawca będzie zobowiązany do wywozu odpadów z miejsca ich wytwarzania, tj. oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej do miejsca odzysku odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7. Zamawiający ustala dla Wykonawcy podstawowe wytyczne przy realizacji umowy:
a) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797),
b) przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 257),
c) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219)
d) Wywóz osadu zgromadzonego na placu samochodami o ładowności 15-30 ton.
e) Wykonanie obowiązku w zakresie ewidencjonowania odpadów, sporządzenia karty przekazania odpadów.
f) niezmienność ceny przez okres obowiązywania umowy.
g) rozliczenie za odbiór osadu na podstawie karty przekazania odpadów.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości przekazanych Wykonawcy Komunalnych osadów ściekowych w okresie obowiązywania realizacji zamówienia.
9. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów i jest obowiązany do gospodarowania odpadem w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony środowiska. Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797). Odpady, przekazuje się, uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną techniką lub technologię, do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone. Zakazuję się stosowania komunalnych osadów ściekowych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone. Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do miejsca stosowania położonego na obszarze innego województwa jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Tomaszowska 9
Lubochnia Dworska 97-217
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Usług Komunalnych w Lubochni
ul. Tomaszowska 9
Lubochnia Dworska 97-217
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się