„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych z podziałem na części ”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów selektywnie gromadzonych tj. opakowania z tworzyw sztucznych, kod: 15 01 02 z Zakładu Zagospodarowania Odpadów zwanym dalej „ZZO”, zlokalizowanego w Skawinie, przy ul. Fieldorfa Nila 8. Gromadzone odpady na ZZO pochodzą od mieszkańców i przedsiębiorców Gminy Skawina.
2. Szacunkowa całkowita ilość odpadów przewidziana do odbioru i zagospodarowania wynosi: 500Mg rocznie.
Zamówienie jest podzielone na dwie części:
Część 1 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych w ilości szacunkowej 250Mg.
Część 2 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych w ilości szacunkowej 250Mg.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości odpadów w zależności od ilości przyjętych przez ZZO w Skawinie o +/- 10%.
3. Odbierane odpady przez Wykonawcę będą ważone na ZZO, a protokół ważenia wydawany kierowcy.
4. Odbiór z terenu ZZO może być realizowany od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:30 oraz w soboty od 7:30 do 15:00, za wyjątkiem dni świątecznych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu miesięcznych zestawień ilości odebranych odpadów (z podaniem kodu odpadu, rodzaju odpadu, masy w Mg) wraz ze sposobem ich zagospodarowania i kartami przekazania odpadu półrocznych sprawozdań zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
6. O konieczności odbioru odpadów Wykonawca będzie powiadomiony telefonicznie lub poprzez e-mail przez pracownika ZZO lub przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego wywozu odpadów z ZZO, tak aby zapewnić możliwość ciągłego dostarczania odpadów i nie dopuścić do przepełnienia się kontenerów na ZZO.
8. Odpady na czas transportu winny być zabezpieczone przed rozwiewaniem i rozpylaniem oraz w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, jak również samych odpadów na otoczenie.
9. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów w sposób uniemożliwiający ich zmieszanie.

Raporty i inne obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów zawierających informacje o:
2. a) masie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z podaniem [Mg]: rodzaju odpadów; kodu odpadów, sposobie zagospodarowania wyżej wymienionych odpadów komunalnych; b) instalacji, do których odpady zostały przekazane.
3. Do raportów miesięcznych Wykonawca dołącza kopie kart przekazania odpadów do miejsca ich odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania.
4. Raporty, o których mowa w ust.1 przekazywane będą w formie papierowej i elektronicznej uzgodnionej z Zamawiającym.
5. Poprawnie sporządzony raport miesięczny (w formie papierowej) jest podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia rocznych sprawozdań sporządzonych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w formie papierowej.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu innych dokumentów związanych z realizacją zamówienia a mogących mieć znaczenie dla wykazania wywiązywania się przez Zamawiającego z obowiązków sprawozdawczości a dotyczących gospodarki odpadami.
8. Prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
9. Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.).
Przewidywany okres realizacji zamówienia: od 20.08.2020 r. do 31.12.2020 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.08.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Piłsudskiego 25
Skawina 32-050
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 25
Skawina 32-050
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się