Remont Szpitala Wolskiego, Numer sprawy EP/47/2020

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest remont Szpitala Wolskiego.
3.2. Przedmiotem zamówienia jest: Remont Szpitala Wolskiego, w tym:
3.2.1. remont części Przychodni Przyszpitalnej w pawilonie nr 1,
3.2.2. remont wydzielonych pomieszczeń Oddziału Neurologicznego i Udarowego w pawilonie nr 3,
3.2.3. remont pomieszczeń piwnicy Pawilonu 3 z przeznaczeniem na dodatkowe szatnie dla personelu Pododdziału Rehabilitacyjnego oraz remont korytarza.
3.2.4. remont pomieszczeń CS w pawilonie nr 7,
3.2.5. wygrodzenie pomieszczenia sterylizatora gazowego na Bloku Operacyjnym w pawilonie nr 8,
3.2.6. remont Centralnego Magazynu Odpadów medycznych w pawilonie nr 11,
3.2.7. remont pomieszczenia piwnicy pawilonu nr 11 z przeznaczeniem na szatnię Oddziału Internistyczno-Geriatrycznego,
3.2.8. remont instalacji z.w. i c.w.u. w poziomie piwnicy pawilonu nr 12,

3.3. Remont wyżej wymienionych pomieszczeń pozwoli na zwiększenie jakości i ilości udzielanych świadczeń oraz stworzy optymalne warunki przyjmowania pacjentów oraz poprawi warunki pracy personelu. Remont infrastruktury technicznej jest konieczny ze względu na duże zużycie i awaryjność.
3.4. Szczegółowy zakres prac określają kosztorysy przedmiarowe załączone do niniejszej SIWZ.
3.5. Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej, po uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Działu Technicznego – Wiesławem Kuzio tel. (+48) 22 39 84 715, 664 032 043 w dniach poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.00.
3.6. Wspólny słownik zamówień (KOD CPV): 45.40.00.00-1 Roboty budowlane

Pozostałe wymaganie w zakresie przedmiotu zamówienia:
3.7. Informacja o ofertach częściowych – nie dotyczy.
Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: nie dotyczy
3.8. Liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części: nie dotyczy.
3.9. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień – nie dotyczy
3.10. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie - nie dotyczy
3.11. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a - dotyczy
3.11.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: pracownicy wykonujący prace budowlane w szczególności: roboty rozbiórkowe, elektryczne, sanitarne, malarskie, tynkarskie z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.
3.11.2. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, o których mowa w pkt 3.8.1. będą w okresie realizacji zamówienia zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.),
3.11.3. W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, przy każdej zmianie osoby i na żądanie Zamawiającego (w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze) Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć wykaz osób, o których mowa w pkt 3.8.1. wraz ze wskazaniem podstawy zatrudnienia oraz oświadczeniami tych osób, potwierdzających fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
3.11.4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu osób i oświadczeń w terminach, o których mowa w pkt 3.8.3. będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności na podstawie umowy o pracę,
3.11.5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób, o których mowa w pkt powyższych - w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w dniu stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób wykonujących wskazane czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wykonującą wskazane czynności, a nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
3.12. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 - nie dotyczy
3.13. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 ustawy Pzp) – nie dotyczy.
3.14. Zamawiający zgodnie z art. 36a i art. 36b ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (jeśli dotyczy). Brak takiej informacji w treści oferty Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie w całości samodzielnie.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 08:00


» Lokalizacja

Kasprzaka 17
Warszawa 01-211
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
Warszawa 01-211
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się