Odbieranie, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Załuski

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Załuski, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/2019 z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego 2024(PGO WM 2024 oraz uchwałą nr 4/2019 w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 z załącznikami, oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Załuski i uchwałą Rady Gminy Załuski w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Załuski 67
Załuski 09-142
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Urząd Gminy w Załuskach
Załuski 67
Załuski 09-142
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się