„Modernizacja rynku w ramach zadania: Rewitalizacja centrum miasta wrazz przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych poprzez modernizację rynku i parku Jana III Sobieskiego w Szamotułach–zaprojektuji wybuduj.”

» Opis zapytania

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja rynku w ramach zadania: Rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych, poprzez: modernizację rynku i parku Jana III Sobieskiego-zaprojektuj i wybuduj”

Celem przedmiotowych prac jest zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych i przebudowy rynku w Szamotułach. Realizacja powyższego zadania polega na odnowie starej części miasta, poprzez utrzymanie funkcji społeczno – gospodarczych rewitalizowanego obszaru Szamotuł. Program funkcjonalno - użytkowy zawiera szereg działań i rozwiązań projektowych mających na celu rewitalizację centrum Szamotuł.Teren realizacji zadania jest objęty ochroną konserwatorską.Rewitalizacja centrum miasta Szamotuł ma na celu wykorzystanie potencjałuhistorycznego i turystycznego opracowywanych terenów. Poprawa jakościinfrastruktury, zapewnienie monitoringu, modernizacja oświetlenia, wprowadzenie szeregu atrakcji przeznaczonych zarówno dla mieszkańców jak i turystów, wpłyniena poprawę jakości jakości życia mieszkańców oraz ożywi gospodarczo centrummiasta tworząc być może dodatkowe miejsca pracy. Rewitalizacja Rynku wSzamotułach pozwoli aktywnie konkurować z innymi ośrodkami w Polsce. Każda zomawianych przestrzeni posiada odmienne atrybuty i możliwości ich wykorzystania,które zostały wymienione w założeniach inwestycyjnych.W celu zaspokojenia oczekiwań Inwestora, projektując rewitalizację Rynku w Szamotułach, bezwzględnie należy ująć niżej opisane rozwiązania:
1. Pierzeje:
A) Część wschodnia:
1. Linia zabudowań zewnętrznych
2. Chodnik zewnętrzny
3. Ścieżka rowerowa
4. Jezdnia dwu pasmowa
5. Plac „główny”
6. Chodnik wewnętrzny
7. Linia zabudowań wewnętrznych

B) Część południowa
1. Linia zabudowań zewnętrznych
2. Chodnik zewnętrzny
3. Ścieżka rowerowa
4. Jezdnia dwu pasmowa
5. Droga przejazdowa jednokierunkowa
6. Plac „miejsce pamięci” (strona wschodnia)
7. Plac pary szamotulskiej ( wstęp do otwarcia na park J. III Sobieskiego)
8. Linia zabudowań wewnętrznych

C) Część zachodnia
1. Linia zabudowań zewnętrznych
2. Chodnik zewnętrzny
3. Ścieżka rowerowa
4. Linia miejsc parkingowych
5. Jezdnia dwu pasmowa
6. Linia miejsc parkingowych
7. Plac
8. Chodnik wewnętrzny
9. Linia zabudowań wewnętrznych

D) Część północna
1. Linia zabudowań zewnętrznych
2. Chodnik zewnętrzny
3. Ścieżka rowerowa
4. Linia miejsc parkingowych
5. Jezdnia dwu pasmowa
6. Linia miejsc parkingowych
7. Plac
8. Chodnik wewnętrzny
9. Linia zabudowań wewnętrznych
2. Place narożne
A/B Rynek południowo-wschodni
1. Linia zabudowań zewnętrznych
2. Chodnik wewnętrzny
3. Ścieżka rowerowa
4. Jezdnia dwu pasmowa
5. Plac „główny”
6. Chodnik zewnętrzny
7. Linia zabudowań wewnętrznych

B/C Rynek południowo-zachodni
1. Linia zabudowań zewnętrznych
2. Chodnik zewnętrzny
3. Ścieżka rowerowa
4. Jezdnia dwu pasmowa
5. Plac pary szamotulskiej (otwarcie na park J. III Sobieskiego)
6. Droga przejazdowa/ postój dla taksówek
7. Chodnik wewnętrzny
8. Linia zabudowań wewnętrznych

C/D Rynek północno-zachodni
1. Linia zabudowań zewnętrznych
2. Chodnik zewnętrzny
3. Ścieżka rowerowa
4. Jezdnia dwu pasmowa
5. Plac św. Nepomucena / zegarowy
6. Chodnik wewnętrzny
7. Linia zabudowań wewnętrznych

D/A Rynek północno-wschodni
1. Linia zabudowań zewnętrznych
2. Chodnik zewnętrzny
3. Ścieżka rowerowa
4. Jezdnia dwu pasmowa
5. Plac z krzyżem
6. Chodnik wewnętrzny
7. Linia zabudowań wewnętrznych

3. Toaleta miejska – obiekt zagłębiony, poniżej poziomu gruntu, usytuowany nanarożu B/C, do całkowitego wyburzenia. Powstałe zagłębienie, po usunięciu iutylizacji materiałów powstałych w trakcie procesu wyburzeniowego, można wykorzystać do aranżacji terenu zielonego połączonego z małą architekturą.Rozbiórkę, wyburzenia i utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i aktami wykonawczymi do niego. Przed projektowaniem rozbiórki i wyburzeń zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotowego terenu.

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wykonanie m.in.
1) Opracowanie koncepcji na podstawie PFU;
2) Sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (wszystkie branże-budowlana, instalacja wod-kan., instalacje elektryczne, instalacje słaboprądowych);
3) Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższego projektu


5.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikami do SIWZ:
A. Program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 10 do SIWZ;
B. Program funkcjonalno-użytkowy uszczegółowiony - załącznik nr 11 do SIWZ;
C. Warunki renowacji kanalizacji w tym raport badanych odcinków, mapa i zdjęcia- załącznik nr 12 do SIWZ;
D. Warunki ENEA – załącznik nr 13 do SIWZ
E. Badania geotechniczne – załącznik nr 14 do SIWZ.
F. Koncepcja sieci ciepłowniczej – załącznik nr 15 do SIWZ,
G. Wytyczne ogólne_zał. graficzny – załącznik nr 16 do SIWZ.

5.3. Kody CPV (podane poniżej)
5.4. Jeżeli w dokumentach przetargowych zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami własnym lub nazwami producenta należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”.Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, ani do zmiany ceny, anido naruszenia przepisów prawa.
5.5. Użyte materiały i urządzenia winny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniać sprawność eksploatacyjną, winny odpowiadać obowiązującym normom oraz spełniać wymogi określone w ustawie –Prawo budowlane (tj. Dz.U z 2016r, poz. 290 ze zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych(Dz.U. z 2014r.,poz. 883 ze zm.).

5.6. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), tj.robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika Budowy. Wymagane jest, aby umowy o pracę były zawarte co najmniej na okres realizacji umowy.

5.7. Brak zatrudnienia powyższych osób (pkt. 5.6.) na umowę o pracę skutkować będzie nałożeniem sankcji zgodnie z treścią zawartą w we wzorze umowy – załącznik nr 9 do SIWZ.

5.8. Podwykonawcy
5.8.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
5.8.2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
5.8.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5.8.4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
5.8.5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawiaoświadczenie, o którym mowaw art. 25a ust. 1 Ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
5.8.6. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5.8.7. Przepisy pkt 5.8.5. i 5.8.6. stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
5.8.8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

5.9. Zamawiający rekomenduje Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie. W celu ustalenia terminu wizji Wykonawcy powinni kontaktować się z osobą wskazaną w punkcie 9 niniejszej SIWZ.

Zakres umowy obejmuje następujące części:
1. Część I - zaprojektowanie, obejmujące:
a. wykonanie projektu budowlanego, w tym elementów projektów branżowych w ilości egzemplarzy zgodnej z (PFU) w zakresie umożliwiającym zgłoszenia robót właściwym organom administracji, przygotowanie dokumentów do wystąpienia o wymagane decyzje administracyjne (przygotowane przez Wykonawcę stosowne wnioski z załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz wymagań określonych w programie Funkcjonalno–Użytkowym (PFU), stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy;
b. zgłoszenie przez Wykonawcę robót budowalnych niewymagających pozwolenia na budowę (zgodnie z wymogami art. 30 ustawy Prawo budowlane - Dz. U z 2010 r., Nr 43, poz. 1623 z późn. zm.) z zastrzeżeniem pkt „c)” oraz musi zostać opracowana w stopniu umożliwiającym jej uzgodnienie z Zamawiającym i realizację robót budowlanych na podstawie wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym;
c. w przypadku gdy właściwy organ administracji nałoży obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się przygotować w tym celu wymagane przez przepisy prawa dokumenty oraz uzyskać taką decyzje w imieniu Zamawiającego oraz wszystkie wymagane przepisami prawa pozwolenia, zgody, opinie i uzgodnienia, jak również sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
2. Część II – budowa, obejmująca:
a. wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż w ilości zgodnej z (PFU);
b. wykonanie robót budowlanych, zwanych dalej „Robotami” oraz dokumentacji powykonawczej, zakończonych odbiorem końcowym,
c. dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia wykonywania robót opisanych powyżej właściwym organom administracji i reprezentowanie Zamawiającego
w postępowaniu, a w przypadku nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę – przygotowanie niezbędnej dokumentacji i uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.08.2020 | 08:30


» Lokalizacja

ul. Dworcowa 26
Szamotuły 64-500
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
ul. Dworcowa 26
Szamotuły 64-500
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się