“Remont Świetlic Wiejskich w miejscowości Szczytno i Nowa Wieś oraz budowa placu zabaw w miejscowości Garbek”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu i komina w Świetlicy Wiejskiej w Szczytnie, kotłowni z dostawą pieca w Świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi i budowa placu zabaw w miejscowości Garbek Zamówienie zostało podzielone na 3 części.


I Część zamówienia dotyczy remontu dachu i komina w Świetlicy Wiejskiej w Szczytnie.

Zakres prac obejmuje:
1.1Wymianę pokrycia dachowego z azbestowo-cementowych płyt falistych na pokrycie z blachy dachówko podobnej, ułożenie na paletach i zabezpieczenie płyt azbestowych (transport i utylizacja po stronie Zamawiającego);
1.2. Montaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich;
1.3. Wymianę łacenia dachu, częściowego deskowania okapów, szczytu nad wejściem oraz miejscowo końcówki krokwi i murłat;
1.4. Przemurowanie części komina ponad dachem;
1.5. Remont, wymiana instalacji odgromowej;
1.6. Konserwacja elementów drewnianych konstrukcji dachowej środkiem.


II Część zamówienia dotyczy remontu kotłowni oraz dostawę pieca w Świetlicy Wiejskiej
w Nowej Wsi.

Zakres prac obejmuje:
a) roboty rozbiórkowe pomieszczeń piwnicznych,
b) roboty tynkarskie,
c) podłoża i posadzki,
d) roboty izolacyjne,
e) roboty malarskie,
f) roboty instalacyjne związane z wymianą kotła c.o.

III Część zamówienia dotyczy budowy placu zabaw w miejscowości Garbek – etap I roboty ziemne.

Zakres prac obejmuje I etap budowy placu zabaw polegający na zagospodarowaniu terenu poprzez
wykonanie robót ziemnych. Poszczególne elementy robót zostały określone w przedmiarze
stanowiącym załącznik nr 7.3 do SIWZ.


2. Elementy przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo opisane w przedmiarach robót – Załączniki nr 7.1, 7.2, 7.3 oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót stanowiących załączniki nr 8.1, 8.2, 8.3 .

3. Nazwy własne zawarte w dokumentacji przetargowej są przykładowe. W przypadku wystąpienia w dokumentacji nazw własnych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom i produktom wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania materiałów lub produktów równoważnych Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć opis materiałów i produktów równoważnych, zgodnie z SIWZ.

4. W przypadku wystąpienia w dokumentacji przetargowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza się rozwiązania równoważne. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dodaje się po ich brzmieniu zwrot „lub równoważne”.

5. Zastrzeżenie osobistego wykonania robót przez wykonawcę – BRAK.

6. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej pomieszczeń przeznaczonych do remontu, która będzie pomocna do przygotowania oferty i podpisania umowy.
7. Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: prac remontowo - budowlanych.
7.1 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
7.2 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
7.3 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 pkt. 11 wzoru Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane § 11 ust. 1 wzoru Umowy czynności.
7.4 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Człuchowska 26
Przechlewo 77-320
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Przechlewo
Człuchowska 26
Przechlewo 77-320
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się