Roboty budowlane w zakresie 2 (dwóch) części: CZĘŚĆ NR 1 – Naprawa kanalizacji sanitarnej w budynku nr 1 przy ulicy Żwirki i Wigury 6 w Lublinie. CZĘŚĆ NR 2 – Naprawa pomieszczeń budynku nr 26 w kompleksie koszarowym przy Al. Racławickich 44 w Lublinie.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie 2 (dwóch) części:
Część nr 1:
Naprawa kanalizacji sanitarnej w budynku nr 1 przy ulicy Żwirki i Wigury 6 w Lublinie.
Zakres prac:
Prace rozbiórkowe; Roboty odtworzeniowe
wykonanie podłoży pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
Dostawa i montaż rurociągów,
Obsypka z materiałów sypkich
Wykonanie izolacji
Uzupełnienie posadzki betonowej gr 15 cm
Uzupełnieni posadzki cementowej
Uzupełnienie posadzki z płytek z terakoty
Wymiana ustępów,
Naprawa studzienki kanalizacyjnej rewizyjnej
Montaż separatora tłuszczu
Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
Próby i badania instalacji.
Część nr 2:
Naprawa pomieszczeń budynku nr 26 w kompleksie koszarowym przy Al. Racławickich 44 w Lublinie.
Zakres prac:
- Prace rozbiórkowe
- Roboty budowlane
- naprawa ścian w pomieszczeniach
- naprawa posadzek
- wymiana stolarki drzwiowej
- wykonanie wentylacji
- roboty elektryczne

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT określają:

W zakresie CZĘŚCI NR 1

1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – stanowiąca Załącznik nr 1 do SIWZ;

2) Przedmiar robót – stanowiący Załącznik nr 1a do SIWZ;

W zakresie CZEŚCI NR 2

1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – stanowiąca Załącznik nr 2 do SIWZ;

2) Przedmiar robót – stanowiący Załącznik nr 2a do SIWZ

2. UWAGA:
Ilekroć w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) lub tabeli przedmiaru robót pojawią się znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktu, Wykonawca może zastosować produkt równoważny, który nie spowoduje zmian
w istniejącej dokumentacji. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające równoważność zaproponowanego rozwiązania – zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane równoważne rozwiązanie wymagań określonych przez Zamawiającego.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040- j. t.) - stosownie do postanowień art. 29 ust. 3a Pzp:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące
w tzw. koszty bezpośrednie, na podstawie umowy o pracę, tj.:
dla części 1 - osoby wykonujące roboty:
rozbiórkowe i ogólnobudowlane;
murarskie;
hydrauliczne;
brukarskie

dla części 2- osoby wykonujące roboty:
rozbiórkowe i ogólnobudowlane;
murarskie;
elektryczne;

2) Wymóg nie dotyczy osób, których wskazania Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych budowlanych.

3) Wykonawca zobowiązuje się przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu Wykaz osób (według wzoru – załącznik do umowy) przewidzianych do realizacji zamówienia. Wykaz powinien zawierać imiona
i nazwiska, stanowisko, rodzaj umowy o pracę oraz okres na jaki została zawarta, rodzaj i datę ważności dokumentu tożsamości, serię i nr z podaniem organu wydającego dokument tożsamości.

UWAGA:
Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę nie dotyczy przypadku gdy: osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie spółki osobowej, będzie samodzielnie świadczyć pracę w zakresie czynności określonych przez Zamawiającego, jak również osób, których Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznych lub zawodowych.

4) Wykonawca wykonujący roboty budowane własnymi siłami lub z udziałem Podwykonawcy zobowiązuje się przed podpisaniem umowy lub w terminie 7 dni od chwili powstania obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy
o pracę i na każde żądanie Zamawiającego dostarczyć Zamawiającemu Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia poświadczający zatrudnienie na umowę o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w pkt 1) czynności.

5) WYKAZ OSÓB - powinien zawierać: imiona i nazwiska, stanowisko, rodzaj umowy o pracę oraz okres na jaki została zawarta, rodzaj i datę ważności dokumentu tożsamości, serię i nr z podaniem organu wydającego dokument tożsamości. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane
z wykonywaniem przedmiotu umowy.

6) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę oraz sankcji
z tytułu niespełnienia tych wymagań:
a) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczących spełniania przez niego lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
b) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego
w wyznaczonym terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone przez niego, spośród wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj.: w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c. Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d. Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenia pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodną z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
c) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust.
2 Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty kary umownej
w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nienałożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności.
d) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Wojska Polskiego 2F
Zamość 22-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

32 Zamojski Wojskowy Oddział Gospodarczy im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego
Wojska Polskiego 2F
Zamość 22-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się