Remont 9 szt. przepustów wałowych na wałach przeciwpowodziowych rzeki Prosny – Nadzór Wodny Wieruszów – Zarząd Zlewni Kalisz

» Opis zapytania

Celem niniejszego zadania jest wykonanie remontu 9 szt. przepustów wałowych na wałach przeciwpowodziowych rzeki Prosny w Nadzorze wodnym w Wieruszowie, który wpłynie na poprawę stanu technicznego konstrukcji przepustów wałowych zlokalizowanych:
a) Wał lewy rzeki Prosny:
- przepust wałowy nr 2 w km 119+180,
- przepust wałowy nr 12 w km 119+825,
- przepust wałowy nr 3 w km 120+525,
- przepust wałowy nr 6 w km 122+350,
- przepust wałowy nr 9 w km 125+640,
b) Wał prawy rzeki Prosny:
- przepust wałowy nr 13 w km 119+890,
- przepust wałowy nr 7 w km 123+135,
- przepust wałowy nr 8 w km 124+295,
- przepust wałowy nr 14 w km 126+125,
Zlokalizowanych na terenie miejscowości: Kuźnica Bobrowska, Skrzynki, Dębicze, Brzeziny w gminie: Grabów nad Prosną, Galewice, powiecie: ostrzeszowskim i wieruszowskim w województwie: wielkopolskim i łódzkim.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129).
Roboty tymczasowe nie podlegające odbiorowi nie wliczono do kosztorysu. Wykonawca na podstawie projektu zobligowany jest do uwzględnienia tych kosztów przy szacowaniu kosztów realizacji robót.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. ( dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – koszty organizacji budowy zaplecza, budowy ogrodzenia i magazynu składowania materiałów nie zostały wycenione jako osobne pozycje, lecz wliczone zostały w koszty pośrednie. Należy przez to rozumieć składnik kalkulacyjny wartości kosztorysowej, uwzględniający nieujęte kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu.
Wybór tymczasowy obiektów – pomieszczeń zaplecza socjalnego i administracyjnego pozostawia się Wykonawcy. Konieczne jest dotrzymanie warunku, aby obiekty te były estetyczne, sprawne techniczne i spełniały wszystkie warunki socjalne w zakresie BHP i Ppoż.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.08.2020 | 11:15


» Lokalizacja

ul. Chlebowa 4/8
Poznań 61-003
Województwo: brak
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8
Poznań 61-003
Województwo: brak
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się