Wykonanie przepięć do sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Krzysztoporskiej

» Opis zapytania

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu:
- przebudowy przyłączy i zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Krzysztoporska, Kacprów, Wygoda (zadanie 1),
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w celu przepięcia posesji przy ul. Letniej 17 i 17A oraz ul. Słonecznej 1 w Woli Krzysztoporskiej (zadanie 2).

1.2. Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia zawierają:
Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekty
Załącznik nr 7 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiary (tylko pomocniczo)
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wytyczne Zamawiającego

1.3. Roboty powinny być wykonane zgodnie z SIWZ i załącznikami oraz zaleceniami Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

1.4. W związku z tym, że rozliczenie zamówienia będzie miało charakter ryczałtowy przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyceny na podstawie wiedzy technicznej, dokumentacji projektowej, własnej oceny z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych prac budowlanych do wykonania przedmiotowej inwestycji.

1.5. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi inwestycji i uwzględnił je w wynagrodzeniu.

1.6. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, a jego zakres obejmuje również elementy nie ujęte niniejszej SIWZ z załącznikami, ale konieczne do prawidłowego wykonania robót budowlanych.

1.7. W ramach ceny ryczałtowej Wykonawca zobowiązany jest wykonać niezbędne czynności pomocnicze, w tym:
a) uzyskać w imieniu zamawiającego wszelkie niezbędne pozwolenia, uzgodnienia, dokumenty itp., których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa oraz które są niezbędne do realizacji zamówienia,
b) oznakować roboty, m.in. zamieścić przed przystąpieniem do robót na terenie inwestycji
w widocznym miejscu tablicę informacyjną zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
c) składować i wywozić odpady powstających w trakcie realizacji robót.

1.8. KODY CPV:
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

1.9. KLAUZULA ZATRUDNIENIA
1) Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia prace fizyczne obejmujące roboty ogólnobudowlane - w sytuacji, gdy wykonawca/podwykonawca nie wykonuje wymienionych w tym punkcie czynności samodzielnie.
2) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
3) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
• żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
• żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
• przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: aktualne oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
6) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w pkt 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

1.10. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE
W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni,
że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.
Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.

1.11. GWARANCJA
Wykonawca udzieli zamawiającemu:
- gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy liczony od dnia odbioru końcowego, maksymalny oczekiwany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi
60 miesięcy,
- rękojmi za wady na okres równy zaoferowanemu okresowi gwarancji liczony od dnia odbioru końcowego.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje przy wyborze oferty zastosowania aukcji elektronicznej.

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.

9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

10. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:
Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Zgodnie z przepisem art. 36 b ust.1a Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez firmę nazw podwykonawców.

11. Wymagania stawiane Wykonawcy:
11.1. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
11.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
11.3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy w formie pisemnej.
11.4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
11.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

12. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w postępowaniu najpierw może dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Kościuszki 5
Wola Krzysztoporska 97-371
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Wola Krzysztoporska
ul. Kościuszki 5
Wola Krzysztoporska 97-371
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się