Przebudowa ogrodzenia Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15

» Opis zapytania

Przebudowa ogrodzenia Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ogrodzenia Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15, realizowana w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ zgodnie z założeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego opracowanego w czerwcu 2020 r. przez Pana Michała Dziubeckiego.

W celu uzyskania rezultatu, o którym mowa powyżej, zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a) wykonanie projektu wykonawczego w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji cyfrowej opracowanego na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego
b) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie cyfrowej
c) wykonanie kompletnych robót budowlano-montażowych na podstawie projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót


Szczegółowy zakres zamówienia określa wzór umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany przez Pana Michała Dziubeckiego (załącznik nr 9 do SIWZ).

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający wymaga w okresie prowadzenia robót budowlanych skierowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zatrudnionej/ych (pod pojęciem „zatrudnionej/ych” należy rozumieć nowo zatrudnionych jak również już zatrudnionych pracowników) na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy pracowników do wykonywania n/w czynności:
1) Roboty rozbiórkowe
2) Roboty betoniarskie
3) Roboty montażowe
4) Roboty instalacyjne

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.08.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Żeromskiego 29
Warszawa 01-882
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany
ul. Żeromskiego 29
Warszawa 01-882
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się