Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) na potrzeby obiektów AIG S.A. tj. Parku Wodnego w Tarnowskich Górach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego, wysokometanowego o symbolu E wg PN-C04750:2011 - dostawa paliwa gazowego wraz z usługą dystrybucji na potrzeby obiektów AIG S.A. tj. Parku Wodnego w Tarnowskich Górach.
2. Przewidywane szacunkowe zapotrzebowanie na gaz ziemny w okresie obowiązywania umowy wyniesie 5 919 372 kWh ( 539 498 m3) .
3. Dostawa gazu ziemnego odbywać się będzie całodobowo za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do OSD, z którym Zamawiający będzie miał podpisaną umowę o świadczenie takich usług, najpóźniej w dniu rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego, na podstawie niniejszej umowy.
4. Grupa Taryfowa : W-6.1_ZA
5. Zamawiający informuje, iż zakupywany w ramach umowy gaz wykorzystywany będzie do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej i złoży do umowy stosowne oświadczenie.
W związku z zapisami par. 31 b. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
z późń. zmianami, „Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych: 1) do przewozu towarów
i pasażerów koleją; 2) do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej; 3) w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie; 4) w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej; 5) przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.
6. Zapotrzebowanie na paliwo gazowe przyjęte zostało na podstawie przeprowadzonej analizy technicznej zużycia paliwa gazowego i może odbiegać od faktycznego wykorzystania paliwa gazowego, bowiem nie można z góry ustalić ilości paliwa gazowego, które zostanie odebrane przez Zamawiającego. Ilość zamówienia nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Obwodnica 8
Tarnowskie Góry 42-600
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe

» Dane nabywcy

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A.
ul. Obwodnica 8
Tarnowskie Góry 42-600
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się