9 osobowego samochodu – mikrobusa, przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III na 2019 – obszar D – Likwidacja barier transportowych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego samochodu fabrycznie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III na 2019 – obszar D – Likwidacja barier transportowych współfinansowanego ze środków PEFRON. Dopuszcza się zakup samochodu z rocznika 2019.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ – warunki techniczne.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Oferty częściowe i wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

5. Zamawiający nie przewiduje:
• zawarcia umowy ramowej;
• wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
• zamawiający nie określa wymagań o których mowa w art. 29 ust 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust 2 ustawy;
• rozliczeń między Wykonawcą, a Zamawiającym w walutach obcych;
• udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP.

6. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy wyprodukowany w 2019 lub w 2020 r., przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Ponadto musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087).

7. Przedmiot zamówienia powinien posiadać świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo homologacji na samochód bazowy oraz badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji jest to pojazd dopuszczony do ruchu, jako samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

8. Pojazd powinien być oznakowany z przodu i z tyłu symbolem pojazd dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym.

9. Dostarczony samochód winien posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP, na zasadach dopuszczenia do ruchu ( faktura sprzedaży, karta pojazdu, przegląd- badanie techniczne). Na zastosowane podzespoły lub akcesoria dla osób niepełnosprawnych Wykonawca w dniu odbioru przedstawi odpowiednie certyfikaty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Al. Jana Pawła II 8
Łubianka 87-152
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Gmina Łubianka
Al. Jana Pawła II 8
Łubianka 87-152
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się